Palvelumme

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yksilön ja yhteiskunnan elinehto. Ikääntyvä väestö, rajalliset resurssit ja työelämän muutokset uhkaavat palvelujärjestelmän kantokykyä. Tulevaisuuden hyvinvointipalvelut on tuotettava älykkäämmin, mutta tarvittavien muutosten läpivienti monimutkaisessa toimintaympäristössä on vaativaa.

Me autamme asiakkaitamme onnistumaan heidän monipuolisissa kehittämishaasteissaan.

Palvelualueemme

Toimeksiannoissa vastuullamme voi olla esimerkiksi:

 • Strategiatyön fasilitoinnit
 • Liiketoimintamallit ja -suunnitelmat
 • Kansainvälistymis- ja paikallistamissuunnitelmat kansainvälisille toimijoille
 • Toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien nyky- ja tavoitetilojen kuvaaminen eri viitekehyksiä soveltaen
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen mm. palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen
 • Muutos- ja hankejohtamisen palvelut vaativissa, toimialaymmärrystä vaativissa hankkeissa
 • Toteutustiekarttojen laadinta ja hankesuunnittelu asiakkaan tukena
 • Palveluiden tuotteistaminen
 • Teknologiaselvitykset ja -kartoitukset
 • Tutkimukset, analyysit ja selvitykset
 • Benchmarking, arviointi ja varmentaminen
 • Laadun systemaattinen parantaminen (laatumallit EFQM, CAF, ISO-standardit)
 • Määrittelyt ja hankinnat
 • Business coaching ja fasilitointi
 • Valmennukset ja koulutukset

Strateginen johtaminen

Johtajuus on sote-toimialalla kriittinen menestystekijä ja siksi sitä tulee tukea ja kehittää.

Tuemme asiakkaitamme heidän tavoitetilansa, strategiansa sekä tiekarttojen määrittämisessä tehokkaiden strategiatyömenetelmien avulla. Olemme erikoistuneet sote-johtoryhmien ja ylimmän johdon johtajuuden kehittämiseen ja merkittävien muutosprojektien johtamisen tukemiseen.

Tavoitteemme on auttaa sote-johtoa synnyttämään kilpailukykyä, vaikuttavuutta sekä parantamaan työelämän laatua. Pitkä kokemuksemme ja syvällinen menetelmä- ja toimialaosaamisemme tekevät meistä tutkitusti luotettavan ja laadukkaan kumppanin sote-toimialan strategisen johtamisen ja johdon johtajuuden kehittämisessä.

Sotemuotoilu

Sotemuotoilu on sote-palveluiden ihmislähtöistä kehittämistä palvelumuotoilun ideologiaa ja menetelmiä hyödyntäen. Kehittämisen keskiössä ovat ihmiset ja palveluiden kautta tuotettava lisäarvo – Autamme asiakkaitamme tunnistamaan keskeiset sidosryhmät ja kehittämistarpeet aina strategian tasolta arjen asiakaspalvelutilanteisiin.

Työssämme yhdistämme vahvan toimialaymmärryksen ja muotoiluajattelun huomioiden alaan liittyvät erityispiirteet.
Ymmärrämme myös teknologian tarjoamat mahdollisuudet osana toimivien palveluiden kehittämistä. Muotoiluajattelu menetelmineen auttaa tuomaan yhteen käyttäjien tarpeet ja teknologian tarjoamat mahdollisuudet yhteentoimiviksi kokonaisuuksiksi.

Arkkitehtuuri

Digitalisaation ja verkottumisen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Toimiala kohtaa nopeaa reagointia vaativia yhteiskunnallisen tason muutoksia. Sote-organisaatioiden on kyettävä tunnistamaan keskeiset muutosajurit, valitsemaan suunta sekä vastaamaan yhteentoimivuuden haasteisiin strategian ja toiminnan tasolta lähtien. Muutoksiin on varauduttava organisaation kyvykkyyksiä kehittämällä. On kyettävä toimimaan ympäristössä, jossa epävarmuus ja muutos on pysyvää.

Muuttuvan toimintaympäristön arkkitehtuurin hallinta edellyttää kokonaisnäkemystä yhteentoimivuuden kaikista osa-alueista ja niiden välisistä riippuvuussuhteista sekä yksityiskohdista. Arkkitehtuurin hallinnassa on osattava soveltaa luovasti ja tarkoituksenmukaisesti strategioita, viitekehyksiä, menetelmiä ja malleja. Tässä työssä hyödynnämme mm. julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurin viitekehystä. Arkkitehtuurin tulee kytkeytyä organisaation oman arjen toimintaan ja sen tulee kytkeä eri näkökulmat yhteiseksi kokonaisuudeksi. Organisaation jokaisen työntekijän tulee pystyä tunnistamaan kokonaisuudesta, mihin hänen työpanoksensa vaikuttaa.

Arkkitehtuuri raamittaa, ohjaa ja priorisoi Sote-ICT-ratkaisujen kehitystä. Sote-toimialalla keskeistä liimaa toiminnan, arkkitehtuurin ja ratkaisujen välillä ovat kansainväliset toimialan integraatiostandardit sekä tietomallit (mm. HL7, IHE, Continua, Snomed).

Salivirrassa olemme erikoistuneet edistämään sote-toimialan kansallisen arkkitehtuurin ja yhteentoimivuuden suunnittelua käytännönläheisesti ja tavoitteellisesti. Meillä on ainutlaatuista osaamista yhdistämään eri näkökulmat: arkkitehtuurimallit, yhteentoimivuusstandardit sekä olemassa olevien sote-ICT-toteutusten tuntemus.

Turvallisuus

Sote-organisaatioiden toimintaan liittyy erityisiä riskejä, liittyen mm. tieto-, potilas- ja asiakasturvallisuuteen. Riskejä hallitaan tunnistamalla, arvioimalla ja analysoimalla. Riskienhallinnan tulee olla kiinteä osa johtamista, turvallisuuden ylläpitoa ja varmistamista, sekä laadun ja kestävän kehityksen parantamista.

Kokonaisturvallisuusajattelussa yhdistämme potilasturvallisuuden, tietoturvallisuuden, jatkuvuudenhallinnan ja yhteiskunnan kriisivarautumisen näkökulmat. Riskienhallintaa ja -johtamista ohjaavat standardit antavat lähtökohdat riskienhallinnan periaatteiden, puitteiden ja riskienhallintaprosessin määrittämiselle.

Tuemme organisaatiotasi, kun haluat lisätä ja varmistaa kokonaisturvallisuutta, riskienhallintaa ja -johtamista sekä toiminnan ja sen laadun systemaattista kehittymistä. Meillä on osaamista, kokemusta ja näkemystä arvioida vahvuuksia ja kehitystarpeita. Arviointimme perusteella syntyy kyky määrittää toiminnan varmistamisen kriittiset kohdat ja ne kehittämistoimenpiteet, joilla ennakoitte ja hallitsette niitä.

Tehokas turvallisuuskulttuuri rakentuu uhkien aikaisesta havaitsemisesta, niihin varautumisesta sekä nopeasta toipumisesta.

Teknologiat ja toimitilat

Salivirran sote-toimialan erityistarpeiden ymmärryksen ja vahvan teknologiaosaamisen avulla autamme sote-toimijoita valitsemaan ja käyttöönottamaan heidän toimintaansa parhaiten tukevia teknologioita osana muutoshankkeita. Johdamme tietotekniikka- ja lääkintäteknologian osaprojekteja merkittävissä investointihankkeissa, mm. useassa kotimaisessa sairaalahankkeessa. Salivirta on toimija, jolla on maan kypsin ja laajin ymmärrys siitä, mikä on ”älykäs sairaala” ja kuinka se käytännössä toteutetaan.

Riippumattoman konsultin roolissa tuemme asiakkaitamme strategisen tavoitetilan määrittämisessä, sekä tuemme toteutuksen visiointia, suunnittelua ja sen toimeenpanoon liittyvien ratkaisujen määrittelyä, hankintoja ja tuemme käyttöönoton jälkeistä tuotantovaihetta. Erikoisosaamistamme ovat terveydenhuoltoa palvelevien kiinteistöjen teknologiaratkaisut verkkoinfrastruktuurista kiinteistön kutsu- ja turvajärjestelmiin. Pystymme toimimaan innovatiivisena osapuolena isoissa investointihankkeissa ja käytännön toimijana allianssihankkeissa.

Hankinnat ja hankkeet

Sote-organisaatioiden toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Näihin vaatimuksiin vastaaminen edellyttää organisaatioilta jatkuvaa sekä toiminnan että työvälineiden uudistamista. Salivirran hankinta- ja hankepalvelut tukevat teknologian ja tietojärjestelmien uudistamista. Teemme asiakkaillemme markkinakartoituksia, vaatimusmäärittelyitä, kilpailutuksia ja käyttöönottoja. Erikoisalamme ovat vaativat julkiset hankinnat.

Tunnemme hankintalain kiemurat. Viemme hankinnat läpi sujuvasti kumppaninamme toimivan lakiasiaintoimiston tukemana. Tunnemme markkinoilla olevat tuotteet ja uudet tulokkaat. Riippumattomana toimijana pystymme puolueettomasti tukemaan asiakkaitamme hankintojen läpiviennissä. Emme tee omia toteutuksia tai jälleenmyy mitään ratkaisuja.

Projektinjohtopalveluissamme olemme keskittyneet johtamaan vaativia, sote-erityisosaamista edellyttäviä projekteja ja hankkeita. Teemme myös hankintatoimintaan liittyvää kehittämistä asiakkaillemme, pitäen sisällään mm. hankintakäytänteiden ja sopimusmallien kehittämistä. Toimimme myös itse hanke- tai projektipäälliköinä sote-projekteissa, joissa osaamisemme tuo lisäarvoa.

Ole yhteydessä niin kerromme lisää!
Jari Salomaa

Jari Salomaa

johdon coach, kehitysjohtaja

+358 50 462 6900

jari.salomaa@salivirta.fi

Jouko Kuisma

Jouko Kuisma

Toimitusjohtaja, osakas

+358 50 468 8881

jouko.kuisma@salivirta.fi