Palvelumme

Toimivat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat yksilön ja yhteiskunnan elinehto. Ikääntyvä väestö, rajalliset resurssit ja työelämän muutokset uhkaavat palvelujärjestelmän kantokykyä. Tulevaisuuden hyvinvointipalvelut on tuotettava älykkäämmin. Autamme asiakkaitamme onnistumaan heidän monipuolisissa kehittämishaasteissaan.

Salivirran palvelualueet

Palvelualueemme

Toimeksiannoissa vastuullamme voi olla esimerkiksi:

 • Strategiatyön fasilitoinnit
 • Liiketoimintamallit ja -suunnitelmat
 • Kansainvälistymis- ja paikallistamissuunnitelmat kansainvälisille toimijoille
 • Toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurien nyky- ja tavoitetilojen kuvaaminen eri viitekehyksiä soveltaen
 • Asiakaskokemuksen kehittäminen mm. palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen
 • Muutos- ja hankejohtamisen palvelut vaativissa, toimialaymmärrystä vaativissa hankkeissa
 • Toteutustiekarttojen laadinta ja hankesuunnittelu asiakkaan tukena
 • Palveluiden tuotteistaminen
 • Teknologiaselvitykset ja -kartoitukset
 • Tutkimukset, analyysit ja selvitykset
 • Benchmarking, arviointi ja varmentaminen
 • Laadun systemaattinen parantaminen (laatumallit EFQM, CAF, ISO-standardit)
 • Määrittelyt ja hankinnat
 • Business coaching ja fasilitointi
 • Valmennukset ja koulutukset

Strategia ja johtaminen

Tämän päivän strateginen johtaminen edellyttää digitalisaation mahdollisuuksien yhdistämistä osaksi organisaation toimintaa. Organisaation strateginen johto luo tavoitteet, raamit ja reunaehdot  toimintalähtöisten ja asiakaskeskeisten palveluiden ja arkkitehtuurin kehittämiselle. Strategian tavoitteiden toteuttaminen edellyttää organisaation toimialan ominaispiirteet huomioivaa strategian toimeenpanoa.

Tuemme asiakkaitamme tavoitetilan ja vision kirkastamisessa sekä digitalisaation ja organisaation toimialan huomioivan strategian jalkauttamisessa. Autamme asiakkaidemme strategista johtoa saavuttamaan kustannustehokkuutta, vaikuttavuutta ja tuottavuutta organisaation kehittämisen ja uudistamisen hankkeissa. Vahva kokemuksemme ja menetelmäosaamisemme eri toimialoilla, erityisesti sote-sektorilla, tekee meistä haluttavan kumppanin strategisen johtamisen kehittämisen tueksi. Innovatiivisuus ja luovuus ohjaavat kaikkea tekemistämme!

Toimintalähtöinen palveluiden kehittäminen

Asiakaslähtöisen toiminnan ja palvelutarjonnan kehittäminen edellyttävät ammattilaisen arjen ymmärrystä sekä kykyä tunnistaa palveluiden käyttäjien tarpeet ja niiden kipupisteet. Tuemme kehittämistä vaikuttavasti yhdistämällä vahvaa sote-sektorin toimialaymmärrystä, palvelumuotoilua ja palveluinnovaatioiden sekä teknologian mahdollisuuksia ymmärtävää asiantuntijuutta.

Autamme toimintalähtöisten palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa aina kehittämistarpeen tunnistamisesta muutoksen hallintaan arjessa. Autamme asiakkaitamme myös löytämään osa-alueita, joita kehittämällä parannetaan laatua, kilpailukykyä ja toiminnan tuloksellisuutta.

Yhteentoimivuus ja arkkitehtuuri

Digitalisaation, verkottumisen ja teknologisen kehityksen myötä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Riippuvuussuhteiden ja yksityiskohtien tunnistaminen muuttuu haastavammaksi. Organisaatioiden on kyettävä tunnistamaan keskeiset muutosajurit ja muutoksen suunta sekä vastaamaan yhteentoimivuuden haasteisiin strategian ja toiminnan tasolta lähtien. Muutoksiin on mukauduttava ja toimintaa on pystyttävä toteuttamaan muutoksen keskellä. Yhteenvoimivuuden varmistaminen pitää olla kokonaisarkkitehtuuria läpäisevä tavoite.

Toimintaympäristön kehittyminen edellyttää kokonaisnäkemystä ja eri tasoilla merkityksellisten muutosvoimien hallintaa oikeiden valintojen tekemiseksi. On ymmärrettävä arkkitehtuurin rooli ja osattava soveltaa luovasti ja tarkoituksenmukaisesti strategioita, viitekehyksiä, menetelmiä ja malleja. Arkkitehtuurin tulee myös perustua organisaation oman arjen toimintaan ja sen tulee kyetä sitouttaa eri näkökulmat yhteiseksi kokonaisuudeksi. Jokaisen organisaation osaajan tulee pystyä tunnistamaan kokonaisuudesta, mihin hänen työpanoksensa vaikuttaa. Me autamme yhteentoimivuuden varmistamisessa ja arkkitehtuurin kuvaamisessa ja toimeenpanossa toiminnasta tietojärjestelmiin.

Tietojohtaminen

Sosiaalitoimen ja terveydenhuollon alueella on pystyttävä yhdistelemään tietoa paremman kokonaiskuvan mahdollistamiseksi johtamisen tarpeisiin. Toimialan murroksessa toiminnan ymmärtäminen ja tietojen haltuunotto tarvitsee uudenlaista ajattelua tietojohtamisen kehittämiseksi. Tietojohtamisen kokonaisvaltainen kehittäminen  mahdollistaa informaation entistä paremman  hyödyntämisen palveluissa ja liiketoimintaprosesseissa. Tämä edellyttää yhteistä tietojohtamisen toimintamallia,  jonka avulla voidaan luoda yhteinen ja selkeä käsitys tietojohtamisen kehittämisen kokonaiskuvasta. 
 
Me autamme tietojohtamisen toimintamallin rakentamisessa kartoitamme toimintasi, nykytilan ja luomme tiekartan kohti tietojohtamisen  tavoitteita.

 

Toimintaa tukevat teknologiat ja älykkäät tilat

Autamme valitsemaan ja käyttöönottamaan parhaiten toimintaa tukevat tietojärjestelmät ja teknologiat. Tunnemme markkinoilla olevat tuotteet ja uudet tulokkaat. Riippumattomana toimijana tuemme asiakasta julkisten hankintojen läpiviennissä. Johdamme tietotekniikka- ja teknologiaosaprojekteja merkittävissä investointihankkeissa, mm. useassa kotimaisessa Uusi sairaala -hankkeessa. Erikoisosaamisemme ulottuu asiakas- ja potilastietojärjestelmistä toiminnanohjaukseen ja erikoisalajärjestelmiin; päätyen terveydenhuoltoa palvelevan kiinteistön kutsu- ja turvajärjestelmiin.

Kokonaisturvallisuus, riskienhallinta ja laatu

Kaikkien organisaatioiden kaikkiin toimintoihin sisältyy riskejä- muun muassa tieto- tai potilas- ja asiakasturvallisuuteen liittyen – joita hallitaan tunnistamalla, arvioimalla ja analysoimalla. Riskienhallinta on kiinteä osa johtamista, turvallisuuden ylläpitoa ja varmistamista sekä laadun ja kestävän kehityksen parantamista. Kokonaisturvallisuusajattelussa yhdistyy potilasturvallisuuden, tietoturvallisuuden, jatkuvuudenhallinnan ja yhteiskunnan kriisivarautumisen ajattelua.
Riskienhallintaa ja –johtamista ohjaavat standardit antavat parhaat lähtökohdat riskienhallinnan periaatteiden, puitteiden ja riskienhallintaprosessin määrittämiseen. Erinomaisissa organisaatioissa toimintaa kehitetään ja ylläpidetään laadun arviointimallein. EFQM- ja CAF-arviointimallien sekä ISO-standardien avulla voidaan luoda laadun ja toiminnan kehittymisen jatkuvan arvioinnin prosessi, joka osallistaa kaikki keskeiset sidosryhmät. Arviointimallien ja standardien ohella voidaan hyödyntää tuloksellisesti myös benchmarking-prosesseja ja näin saada tukea vertaisarvioinnin ja –oppimisen menetelmien käytöstä.

Salivirran kokeneet asiantuntijat auttavat organisaatiotasi kun haluat lisätä ja varmistaa organisaatiosi kokonaisturvallisuutta, riskienhallintaa ja –johtamista sekä toiminnan ja sen laadun systemaattista kehittymistä. Meillä on osaamista, kokemusta ja näkemystä arvioida organisaatiosi vahvuuksia ja kehitystarpeita. Arvioinnin perusteella organisaatiosi kykenee määrittämään toiminnan varmistamisen kriittiset kohdat ja ne kehittämistoimenpiteet, joilla ennakoit ja hallitset niitä.

Ole yhteydessä niin kerromme
 lisää!
Jari Salomaa

Jari Salomaa

kehitysjohtaja

+358 50 462 6900

jari.salomaa@salivirta.fi

Jouko Kuisma

Jouko Kuisma

Toimitusjohtaja, osakas

+358 50 468 8881

jouko.kuisma@salivirta.fi