Kooste Sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivistä – aamupäivän yhteinen osuus

Perinteiset sosiaali- ja terveydenhuollon ATK-päivät joutuivat tänä vuonna kokemaan saman kohtalon kuin lukuisat muutkin tapahtumat pandemian myötä. Vallitsevan koronatilanteen johdosta tapahtuma järjestettiin totutun kaksipäiväisen kokoontumisen sijaan yksipäiväisenä virtuaalitapahtumana torstaina 15.10.

Aamupäivän ohjelma oli kaikille yhteinen. Tapahtuman avasi tietohallintojohtaja Mika Tervonen Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiristä. Avauspuheenvuoron jälkeen Turun kauppakorkeakoulun työelämäprofessori Maija-Riitta Ollila johdatteli kuulijat tekoälyn maailmaan ajatuksia herättelevällä puheenvuorollaan ”Tekoäly ja etiikka”.

Ollila nosti esille mielenkiintoisia kysymyksiä johdatellen kuulijoita miettimään tekoälyn hyödyntämiseen liittyviä kysymyksiä eri toimijoiden näkökulmista. Hän nosti esille myös kysymyksen tekemättä jättämisen teoista. Yhtälailla kun mietimme tekojamme ja niiden seurauksia, tulisi huomioida myös tekemättä jättämisen teko. Jätämmekö jonkin hyödyllisen mahdollisuuden käyttämättä, koska meillä on perustelemattomia pelkoja tai vastenmielisiä tunteita jotakin asiaa, tässä tapauksessa esimerkiksi tekoälyä kohtaan?

Ollilan mukaan tekoälystä puhuttaessa onkin keskeistä miettiä, miten luomme aiheen ympärille luottamuksen ilmapiiriä. Jotta tekoälystä olisi meille hyötyä, tulisi ihmisten suhtautua sen käyttöön myönteisesti. Tämä edellyttää sitä, että etiikka on kunnossa. Tekoälyä kehitettäessä ja käyttöönotettaessa tulee sen kaikissa vaiheissa arvioida ja käsitellä eettisiä vaatimuksia, joiden kautta varmistamme eettisten periaatteiden toteutumisen.

Tekoäly aiheuttaa ihmisissä kiinnostusta, mutta myös epäluuloja ja pelkoja. Maailman muutosvauhti on kova ja onkin huomioitava, että joillekin ihmisistä vauhti voi olla liian kova. Tulee tunnistaa paitsi ne paikat, joissa tarvitsemme ja voimme hyödyntää tekoälyä, myös ne, joissa tarvitsemme jatkossakin ihmistä. Riskit ja haitat on eliminoitava mahdollisimman hyvin, jotta ihminen ja tekoäly voisivat työskennellä yhdessä ja oppisimme luomaan tarvittavaa työkulttuurin muutosta.

Päivän paneeli: Pandemian aiheuttama disruptio ja digitalisaatio -mitä opimme?

 

Panelistit:

Katariina Kauniskangas, palvelualuejohtaja, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Mikko Huovila, erityisasiantuntija, STM

Mikko Rotonen, ICT-kehitysjohtaja, HUS

Ari-Pekka Paananen, tietohallintojohtaja, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

Jouko Alinen, laatupäällikkö, Satasairaala

 

Paneeli koostui aiheeseen liittyvistä alustuksista, joiden päätteeksi oli lyhyt panelistien kommentointikierros. Paneelin puheenjohtajana toimi Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Mika Tervonen.

 

Ensimmäisenä alustajana toimi erityisasiantuntija Mikko Huovila Sosiaali- ja terveysministeriöstä aiheellaan: Korona ja digitalisaatio valtakunnallisen ohjauksen näkökulmasta.

Huovila nosti alustuksessaan esille etäpalveluiden lisääntyneen käytön tarjoillen konkreettisia esimerkkejä mm. Koronavilkun latausmääristä Suomessa ja muissa EU-maissa. Koronatilanteen johdosta etäpalveluiden käyttö on selkeästi lisääntynyt. Huovilan mukaan on kuitenkin vielä liian aikaista sanoa, onko muutos pysyvää ja tuleeko etäpalveluiden käytöstä uusi normaali. Tällä hetkellä kuitenkin voidaan todeta reaaliaikaisessa etäasioinnissa selkeää nousua. Lisäksi Huovila nosti esille datan ja sen laadun merkityksen. ”Mitä enemmän sitä hyödynnetään, sitä enemmän huomio kiinnittyy sen laatuun.”

Panelistien kommentit:

Mikko Rotonen, HUS: HUSissa etävastaanotot ovat jo uusi normaali. Koronan aikana esimerkiksi psykiatrian vastaanotoista 80% hoidettiin etänä. Suurin haaste koronan myötä ei niinkään ollut etävastaanottojen pystyttäminen, vaan se, että saatiin hankittua tuhat kannettavaa tietokonetta nopeasti ammattilaisten käyttöön.

Dataan liittyen haaste on ollut erityisesti siinä, että eri maiden välillä on ollut vaikeaa päästä konsensukseen siitä, mitä tietoa kerätään. Erityisesti pohjoismaisella tasolla keskustelu on ollut hankalaa. Keskustelua on aiheuttanut erityisesti se, missä ja miten dataa käsitellään ja millä luvilla. Sen sijaan saksalaisilla on ollut asiasta ja kerättävästä datasta selkeä käsitys.

Ari-Pekka Paananen, KHSHP: Sen lisäksi että mietitään minne ollaan menossa, on hyvä miettiä myös mistä ollaan tultu. Terveydenhuollon ammattilaiset ovat olleet kaukana esimerkiksi siitä, millaisia välineitä ihmisillä on jo kotona käytössään (esimerkiksi verkkopankki). Etätyövälineet muuttivat ammattilaisten arjen. Mitä seuraavaksi tarvitaan? Esimerkiksi tekoälyn tuominen ihmisten arkeen edellyttää eri tason ymmärrystä. Miten saisimme ymmärrystä lisättyä ihmisten normaaliin arkeen?

Jouko Alinen, Satasairaala: Tulee huomioida, että kaikki ihmiset eivät ole tottuneet käyttämään mobiilisovelluksia. Esimerkkinä koronavilkun lataaminen. Ihmiset eivät välttämättä uskalla ladata sovelluksia jos he joutuvat miettimään, että ”mitä sitten teen jos alkaa vilkuttamaan”.

Katariina Kauniskangas, Turun kaupunki: Vaikka tekniset valmiudet ovat hyviä, niin pandemian terveydenhuollolliset tarpeet ja teknisten sovellusten käyttötarpeet tulivat yhtä aikaa. Paineet kasautuivat samoille henkilöille jotka joutuivat vastaamaan kaikesta. Valmius siihen, että kaikki olisi käyttöönotettavissa ei ollut yhtä hyvä kuin tekninen valmius.

Toisena alustajana toimi Satasairaalan laatupäällikkö Jouko Alinen.

Alinen nosti alustuksessaan esille sote-sektorin laatutilannetta ja totesi julkisen puolen olevan laadunhallinnassa jäljessä yksityistä sektoria. Esimerkiksi julkisia sote-prosesseja on kuvattu hyvin vaihtelevasti. Alinen totesi, että jos prosesseja olisi visualisoitu, oltaisiin kyetty nopeampaan reagointiin myös koronatilanteessa. Tähän saakka kansalliset ohjaukset ovat liittyneet hyvin pitkälti potilaan hoitoon (esim. Käypä hoito-suositukset, yhteiset hoito-ohjeet). Organisaatioiden toimintaa ei sen sijaan ole juurikaan mallinnettu ja mietitty tästä näkökulmasta. Toiminnanohjaukseen ja laadunhallintaan on kuitenkin paljon olemassa ja käytössäkin viitekehyksiä, jotka auttavat kokonaisuuksien hallintaa jatkossa.

Kansalaisen näkökulmasta digitalisaatio vauhdittui, mutta on silti muistettava, että edelleen on ihmisiä, joilla ei ole mahdollisuutta digi-asiointiin. Ammattilaisten näkökulmasta muutos on ollut huikea ja ammattilaiset ovat huomanneet, että suuri osa asioista voidaan hoitaa etänä. Erään lääkärin sanoin ”riittää kun näkee potilaan, kuulee potilaan ja saa tarvittaessa lähikuvaa”.

Mitä opimme? Olemmeko paremmin valmiita vastaavissa tilanteissa? Laatujärjestelmien käyttöönotto auttaa kokonaisuuksien hallinnassa. Näiden kautta tapahtuva toimintaprosessien määrittely auttaa meitä tulevaisuudessa pärjäämään paremmin vastaavanlaisissa tilanteissa.

Panelistien kommentit:

Ari-Pekka Paananen, KHSHP: Laatua ei sovi unohtaa ja jotenkin saimme sen pidettyä tässä kohtaa. Mitä opimme? Ammattilaiset eivät luottaneet etäpalveluun. Paraniko laatu kun alkoivat luottaa? Luottamus on laadun tae, joten ammattilaisten luottamus on tärkeää.

Mikko Huovila, STM: Laatuajattelu pakottaa meitä tarkastelemaan eri näkökulmia. On todella tärkeää muistaa myös ihmiset joille asiat ovat uusia. Hyvänä esimerkkinä voi nostaa esille esimerkiksi Digituki-hankkeen, jonka pointtina on se, että välineiden käyttöön voi saada tukea ja sitä tulisi olla tarjolla. Laatutyöstä olisi tärkeää pohtia myös sitä, mikä on pitkäjänteisen laatutyön ja nopean reagoinnin suhde. Kun tilanne on päällä niin ei voi alkaa siinä kohtaa miettimään, vaan olisi hyvä, että nämä rakenteet olisivat jo siinä kohtaa olemassa.

Katariina Kauniskangas, Turun kaupunki: Ammattilaisten saattaa olla vaikea luottaa teknologiaan, vaikka asiakkaat ja potilaat luottaisivat. Tätä tilannetta on saatu nyt epidemian aikana korjattua. Lisäksi havaintona ammattilaisten arjesta se, että kokousten pituus on lyhentynyt, mutta vastaavasti kokouksia on sitten kaksi kertaa enemmän. Kokousten välillä ei ole aikaa kuulumisten vaihdolle ja palautumiselle, mikä nostaa kognitiivista kuormaa.

Mikko Rotonen, HUS: Kokouskäytäntöihin liittyen Husissa on ohjeistettu, että tunnin kokous on oikeasti 50-55min. Kokousten väliin tarvitaan ajatusten lepuuttamista. Laatutyöhön liittyen Husissa on luotu digilean-menetelmä. Nyt kun nopealla sykkeellä kehitetään digipalveluita niin taustalla on malli jossa myös laatujärjestelmät mukana.

Kolmantena alustajana toimi Turun kaupungin hyvinvointitoimialan palvelualuejohtaja Katariina Kauniskangas.

Kauniskankaan alustus keskittyi pohtimaan pandemian vaikutuksia sote-henkilöstön näkökulmasta. Suurin osa sote-henkilöstöstä työskentelee tehtävissä, joissa ei ole mahdollisuutta siirtyä etätyöhön.

Terveydenhuollossa on nopealla aikataululla pystytetty infektiovastaanottoja, sekä lisätty ilta- ja viikonloppuvastaanottoja. Tämän rinnalla on tehty mittavaa tartunnanjäljitystyötä. Olemassa olevia toimintamalleja on päivitetty ja täysin uusia toimintamalleja on otettu ja otetaan edelleen käyttöön tiiviillä tahdilla. Vauhdissa on tehty paljon muutoksia johtamiseen ja käytäntöihin. Kaikenlaisia esimerkkejä löytyy siitä, mihin pandemian aikaansaama digitaalinen muutos on johtanut. Välineitä päivitettiin ja päivitetään, uusia välineitä otetaan käyttöön. Esimerkkeinä etäkoulutukset, etäkokoukset, Omaolo, ajanvaraus ja robotiikan hyödyntäminen.

Omaolo-oirearvio on lyönyt itsensä läpi koronan aikana. Noin puolet (53%) tehdyistä oirearvioista on johtanut siihen, että ammattilainen tekee työtä vielä oirearvion jälkeen. Oirearvion perusteella 83% käyttäjistä on hyödyntänyt myös mahdollisuuden ajanvarauksen tekemiseen Omaolon kautta.

Panelistien kommentit:

Mikko Huovila, STM: Puheenvuoro kuvasi hyvin sitä, miten henkilöstö on joutunut venymään ja erinomaisesti venynyt. Tiukan paikan tullen muutoskykyä löytyy vaikka normaalistikin tehdään töitä paineen alla. Kuvastaa myös sitä, että kansalaiset oppivat käyttämään uusia välineitä, mikä voi johtaa uuteen normaaliin.

Jouko Alinen, Satasairaala: Henkilöstön näkökulmasta tulee huomioida myös se, että henkilöstön liikutteluun toimenkuvasta toiseen sisältyy haasteita. Esimerkiksi sairaanhoitajan toimenkuva on niin laaja, että toimenkuvasta toiseen siirtyminen nopealla aikataululla voi aiheuttaa kulttuurishokin. Perehtyminen esimerkiksi tehopotilaiden hoitoon voi olla haasteellista toisenlaisesta työympäristöstä tulevalle.

Tilanne on nostanut esille myös raportoinnin haasteet. Sote-organisaatioissa digivälineet eivät ole sillä tasolla, että ne palvelisivat siinä tilanteessa kun tulee uudenlaista dataa. Potilasvirtoja ja hoitomenetelmiä ei voida seurata. Palveluohjausta tarvitaan ja välineitä siihen.

Mikko Rotonen, HUS: Yhtenä esimerkkinä mieleen tulee numero 116 117, joka oli äärimmäisen kuormittunut keväällä. Sinne tehtiin botit joiden kautta liikennettä ohjattiin sähköiseen muotoon. Käytännössä kapasitetti oli 1000 soittoa/päivä ja niitä tuli 10 000 soittoa/päivä. Ei ollut muuta mahdollisuutta kuin tehdä siihen sovellus. Näiden kautta digisovellusten käyttö tulee normiksi. Kannattaako tulevaisuudessa edes rakentaa sairaalarakennuksia kuten nyt, jos voidaan hoitaa asiat kotoa? On toki hoitoja jotka edellyttävät käyntejä, mutta läheskään aina ei.

Ari-Pekka Paananen, KHSHP: Henkilöstö on kovassa paineessa ja kuvaa terveydenhuollon ominaisuutta se, että ihmiset pystyvät ihmeisiin kun tekevät tärkeää työtä. Ammattilaiset on otettu myös digiprosesseihin mukaan ja terveydenhuollon ammattilaiset ovat tehneet ison työn, että olemme päässeet eteenpäin. Asenne on muuttunut ja välineet tukevat entistä paremmin ammattilaisten prosesseja.

Neljäntenä alustajana HUS:n ICT-kehitysjohtaja Mikko Rotonen.

Rotosen alustus keskittyi tiedolla johtamisen näkökulmaan lähtien liikkeelle kysymyksestä: Taasko meille kävi näin? 2000-luvulla meillä on ollut jo useampiakin pandemioita, mutta siitä huolimatta tulimme yllätetyiksi ns. ”housut kintuissa”. Tiedolla johtamisen näkökulmasta voidaan miettiä, oliko tilannekuva hallinnassa heti alussa, vai onko vieläkään?

Keskeistä on ymmärtää, että pelkkä oman organisaation sisäinen tieto ei riitä. On otettava haltuun myös ulkoiset tietolähteet. HUSissa johdon yhteinen tahtotila oli saada lennonjohto haltuun. Tämä tahtotila auttoi toteuttamaan raportointiin 20 päivässä lennonjohtotornin, eli koontinäkymän, joka sisältää yhdessä johdon kanssa sovitut tietokokonaisuudet ja mahdollisuuden porautua tarkempiin raportteihin. Uuden toimintamallin myötä ajantasainen tieto on saatavilla nopealla syklillä. Ei täysin reaaliajassa, mutta tuoreena. Katse on myös aiempaa vahvemmin tuulilasissa. Erilaisten skenaarioiden ja ennustemallien kautta voidaan laskea mitä tulee tapahtumaan.

Toimiva raportointi auttaa myös seuraamaan mittareita, jotka auttavat digidisruption johtamista. Voidaan esimerkiksi seurata asiakkaiden sähköisten asiointipalveluiden käyttöä asetettujen tavoitteiden kautta.  Esimerkiksi ensi vuodelle tavoitteena on, että vastaanotot hoidetaan ensisijaisesti etänä. Samoin kuin oletuksena kokouksille on ensisijaisesti Teams-kokous. Erikseen ilmoitetaan jos tullaankin paikan päälle.

Keskeistä on miettiä, että ohjaako toimintaamme mutu (musta tuntuu), petu (perstuntuma) vai tieto?

Panelistien kommentit:

Katariina Kauniskangas, Turun kaupunki: Toivottavasti tämän tyyppisiä saadaan myös muualle käyttöön. Oltiin varmasti housut kintuissa. Mielikuva ei olisi mitenkään riittänyt kaikkiin tilanteisiin mitä on tullut vastaan. Hankalaa kuvitella tilannetta, että oltaisiin edes voitu kaikkea ajatella. Verrattuna esimerkiksi sikainfluenssaan. Paljon oli opittu, mutta ei siltikään osattu kuvitella riittävän pitkälle. Julkisiin palveluihinkin tarvittaisiin scifileffoista tuttu ajattelumalli siitä, millaisia mahdollisia maailmoja voi olla.

Ari-Pekka Paananen, KHSHP: Alustus todentaa hyvin tiedolla johtamisen elementit. Millä tiedolla johdettiin esimerkiksi maskijuttuja? Tiedolla johtaminen on keskeinen asia ja konkretisoituu näiden kautta. Oliko esimerkiksi Uudenmaan sulkeminen oikea ratkaisu vai olisiko pitänyt perua juhannus? Ollaanko opittu mitään ja osataanko yhtään katsoa tuulilasiin? Jos, niin ollaan digimurroksen aallossa mukana.

Mikko Huovila, STM: Tässä esityksessä keskeinen juttu oli, että johto oli sitoutunut tähän. Olennaista, että johtajat määrittelevät, mikä on heidän työnsä kannalta merkityksellistä. Lisäksi tärkeää on se, että eri tiedonlähteitä on yhdistetty. Nähdään paitsi oma tilanne, voidaan verrata sitä myös muiden tilanteisiin. Ennusteet ovat myös keskeisiä. Ollaan vielä paljon siinä, että katsotaan taaksepäin. Pitää kyetä lisäksi näkemään mikä tulevaisuus on. Esimerkiksi Supermarketissa tiedetään tasan tarkkaan milloin tomaattimurska loppuu ja sitä toimitetaan hyllyyn. Näitä esimerkkejä vielä aika vähän sotessa nähdään.

Jouko Alinen, Satasairaala: Suuri on kaunista. Kun on suurista potilasmääristä kyse niin organisaatiokapasiteetti mahdollistaa enemmän. Toki asiat eivät silti tule itsestään tai tupsahda savupiipusta. Liikaa toimitaan silti vielä omissa hiekkalaatikoissa. Toivottavasti saadaan yhteisiä tiedolla johtamisen malleja. Järjestelmät eivät aina taivu tarpeisiimme. Olette HUSissa hienosti onnistuneet katsomaan eteenpäin eikä pelkästään viime vuoden raportteja.

Viidentenä ja viimeisenä alustajana toimi Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin tietohallintojohtaja Ari-Pekka Paananen.

Paananen pohti alustuksessaan sitä, mitä opimme pandemian myötä strategisen suunnittelun näkökulmasta. Strategia on suunnitelma toimenpiteistä, joilla tavoiteltu päämäärä pyritään saavuttamaan. Pandemian myötä opimme ainakin sen, että päämäärän pitää olla yhteinen. Yhteinen ponnistus ja päämäärä syntyvät tahdosta tehdä yhteistä asiaa. Tavoiteasetanta oli rakennettava siitä, että selätetään pandemia. Proaktiivisesti mietittiin, että miten ammattilaiset pystyvät parhaaseen suoritukseen.

Pandemian tuoksinassa analyysiin ei ollut aikaa. Analyysin sijaan siirryttiin suoraan tavoitepolkuihin, tietämättä ihan päämäärää. Tehtäviä lähdettiin toteuttamaan pragmaattisesti, miettien mikä on meidän kykymme toimia ja miten sidosryhmämme toimivat. Huomasimme, että digitaalinen disruptio on ovella. Syntyi tarve nopeampaan toteuttamiseen. Tarvittiin ammattilaisten motivointia. Digistrategiaa ei oltu mietitty ja välineistä tuli pulaa. Lisäksi tarvittiin nopealla tahdilla välineiden lisäksi osaamista ja tukea sekä ammattilaisille että kansalaisille. Olennaista oli, että ammattilaiset kokivat, että virtuaalinen kohtaaminen oli järkevämpää kuin fyysinen kohtaaminen. Nopeasti omaksuttiin uudenlaisia tapoja tehdä. Huomattiin, että kun keskitytään olennaiseen, saadaan nopeasti tuloksia aikaan. Syntyi motivaatio kun tuli nopea tarve tehdä ja teknologia oli jo ovella.

Jatkossa selvitettäväksi vielä jää kova taloudenhallinnan kriisi. Terveydenhuollossa tämä on ollut jo muutoinkin läsnä. Nyt olemme uuden edessä. Organisaatiot optimoivat itseään. Laskuriveille syntyi nopeasti covid-merkinnät. Kuka kaiken maksaa? Ilman digimurrosta talouden isku olisi kuitenkin ollut paljon kovempi. Yhteiskunta on pysynyt sen johdosta pystyssä, mutta lasku on maksamatta. Tulee kuitenkin olemaan pysyvä hyöty mitä terveydenhuollon prosesseihin on saatu aikaiseksi pandemian myötä.

Panelistien kommentit:

Katariina Kauniskangas, Turun kaupunki: Strategiaprosessimme eivät vastaa tällaiseen nopeaan tarpeeseen, mutta hyvin on siitä huolimatta onnistuttu. Aikataulullisesti nämä ovat isoja asioita. Oma organisaatio yksin ei ole riittävä mittakaava tekemään kaikkia asioita. Ja vastaamaan kustannuksiin. Alentaako digitalisaatio kustannuksia? Kysymys johon kaivataan vastauksia vielä. Siitä tulee sivukustannuksia jotka tulee laskea hintaan mukaan.

Mikko Rotonen, HUS: Husissa strategiset valinnat on tehty jo 5-6 vuotta sitten kun päätettiin, että aletaan digitaaliseksi sairaalaksi. Olemme pohtineet olisimmeko voineet tehdä tällaisen viisi vuotta sitten? Esimerkiksi Skypellä? Välinevalinnat kantoivat nyt hyvin tämän tilanteen yli.

Mikko Huovila, STM: Kuinka paljon olisi ollut huonompi tilanne jos ei olisi ollut näitä kykyjä ottaa tiettyjä asioita käyttöön. Strategia ja tieto – isoja strategisia haasteita, millä tiedolla niitä tehdään. Onko kykyä koostaa tieto yllättävässä tilanteessa?

Jouko Alinen, Satasairaala: Kuinka nopealla syklillä strategiaa voidaan päivittää? Joissain organisaatioissa on onnistuttu hyvin olemassa olevilla tietojärjestelmillä ja toimintamalleilla. Sidosryhmien tiedostaminen on tärkeää. Mihin sidosryhmiä tarvitaan ja mihin he tarvitsevat meitä.

 

Aamupäivän yhteisen ohjelman jälkeen ATK-päivät jatkuivat kolmella eri ohjelmalinjalla, jotka tarjoilivat osallistujille hienon kattauksen sote-ATK:n kuulumisista poikkeusolojen keskellä. Iltapäivän parhaista paloista luvassa oma koosteensa.

Lisätietoja
Piritta Jalonen

Piritta Jalonen

Johtava sotemuotoilija, myynti- ja markkinointijohtaja, osakas
+358 40 724 4983
piritta.jalonen@salivirta.fi

Tilaa Salivirran valitut sote-palat

Ilmestyy sähköpostiisi n. 4 kertaa vuodessa

Töihin meille |

Etsimme joukkoomme SOTE-ARKKITEHTIA

Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama, hyvinvointitoimialan toiminnan ja teknologian kehittämisen asiantuntijayritys. Tarjoamme sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan digitalisaatioon liittyviä asiantuntijapalveluita aina strategian tasolta arjen asiakastyöhön. Autamme asiakkaitamme luomaan yhteentoimivuutta ja uudistumisen edellytyksiä tuloksellisesti ja vaikuttavasti. Etsimme joukkoomme SOTE-ARKKITEHTIA Nyt olisi kokonaisuuksia luontaisesti jäsentävälle asiantuntijalle näytön paikka Suomen sote-kentässä! Asiakkaillamme, ja sen myötä meillä, on tarve löytää… Read more »

Töihin meille | Ajatuksiamme | Hankinnat ja hankkeet |

Etsimme joukkoomme Sote-ICT -asiantuntijaa Kouvolaan

Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama, hyvinvointitoimialan toiminnan ja teknologian kehittämisen asiantuntijayritys. Tarjoamme sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan digitalisaatioon liittyviä asiantuntijapalveluita aina strategian tasolta arjen asiakastyöhön. Autamme asiakkaitamme luomaan yhteentoimivuutta ja uudistumisen edellytyksiä tuloksellisesti ja vaikuttavasti. www.salivirta.fi Etsimme Sote-ICT -asiantuntijaa Kouvolaan Oletko se juuri sinä? Sinulla on nopeat hoksottimet, langat pysyvät käsissäsi ja toimit tehokkaasti hektisessäkin… Read more »

Ajatuksiamme |

Odotettavissa: niukkuutta ja runsaudenpulaa

Blogiteksti on julkaistu alunperin Profession blogissa osana Tulevaisuuden sairaala -tapahtumaa. Aivan liian pitkään kypsytelty sote-uudistus on vihdoin totta. Vaikean raskausajan ja kivuliaan synnytyksen tuloksena ei parkaissut ihan kympin vauva. Nyt keskoskaappiin siirrettynä se kuitenkin kasvaa ja kehittyy. Synnytyslaitokselta sote kotiutuu tällä tietoa 1.1.2023, jolloin uudet hyvinvointialueet aloittavat toimintansa. Raskausaikana maakunta-nimellä puhuteltu sote-lapsi on jo kastettu:… Read more »

 

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Sotemuotoilu-podcast

Sotemuotoilu-podcast on Salivirta & Partnersin tuottama keskusteluohjelma, jossa käsitellään sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämiseen liittyviä teemoja. Jokaisessa jaksossa jututamme mielenkiintoista asiantuntijavierasta ja keskustelemme sote-alan kuulumisista. Ohjelma starttasi huhtikuussa 2021 ja on saanut hyvän vastaanoton, kiitos kaikille kuulijoillemme! Tähän mennessä olemme keskustelleet vieraidemme kanssa useista ajankohtaisista aiheista näiden mielenkiintoisten teemojen äärellä: Sotemuotoilu: mitä kummaa se on? –… Read more »

 

Töihin meille | Ajatuksiamme | Teknologia ja toimitilat |

Etsimme joukkoomme Sote-järjestelmäintegraatioiden osaajaa Tampereelle

Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama, hyvinvointitoimialan toiminnan ja teknologian kehittämisen asiantuntijayritys. Tarjoamme sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan digitalisaatioon liittyviä asiantuntijapalveluita aina strategian tasolta arjen asiakastyöhön. Autamme asiakkaitamme luomaan yhteentoimivuutta ja uudistumisen edellytyksiä tuloksellisesti ja vaikuttavasti. Etsimme joukkoomme SOTE-JÄRJESTELMÄINTEGRAATIOIDEN OSAAJAA TAMPEREELLE Salivirta on työstämässä asiakkaidensa lukuun useita uraauurtavia hankkeita, joissa tuodaan sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät 2020-luvulle. Työskentelemme… Read more »

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu | Strateginen johtaminen | Uutisia |

Julkisjohtaminen ja lähiverkon voima

Salivirtalaisen sotemuotoilun saralla havahduin viimeksi itseohjautuvuuden edenneen jo syvälle julkisiin organisaatioihin ja niiden johtamiseen. Tämä havainto oli minulle tuore ja ilahduttava, olenhan itsekin taustaltani julkisen soten kasvatti. Konsultin työssä jokaisesta toimeksiannosta jää jotain myös konsultin omaan työkalupakkiin ja viime aikoina olenkin justeerannut omia käsityksiäni julkisesta johtamisesta. Antakaas kun avaan hieman. Julkinen johtaminen tai julkisjohtaminen on… Read more »

 

Ajatuksiamme | Uutisia |

Yhteentoimivuus NYT – ilmoittaudu maksuttomaan webinaariin ti 18.5.

  Onnistuneessa sote-uudistuksessa on ratkaisevassa roolissa tiedonhallinnan sujuvuus: se, miten tietojärjestelmät palvelevat ammattilaisia työssään ja kuinka tehokkaasti tieto välittyy asiakkaan ja potilaan hoito- ja palveluketjuissa. Salivirta & Partnersin asiantuntijat ovat koonneet tiiviin tilannekatsauksen siitä, mitä on syytä tietää sote-uudistuksesta tietohallinnan näkökulmasta. Maksuttomassa webinaarissa kiteytetään tunnissa se, miten autat organisaatiotasi ottamaan määrätietoisen suunnan kohti yhteentoimivuuden tavoitteita.… Read more »

Sotemuotoilu | Teknologia ja toimitilat | Työmme |

OYS 2030 – Uuden toiminnan teknologia (UUTE)

Oulun yliopistollisen sairaalan (OYS) tavoite on vähintäänkin kunnianhimoinen: rakentaa maailman älykkäin sairaala vuoteen 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää tarkoituksenmukaisen uuden teknologian hankintaa ja käyttöönottoa. Tavoitetta on lähestytty UUTE, eli Uuden toiminnan teknologia -kehittämisohjelmalla, joka koordinoi uuden sairaalan tietojärjestelmiin liittyvää kehittämistyötä sekä vastaa hankkeen teknologiasuunnittelusta ja -hankinnoista.   Yhteistyön lähtökohdat  Yhteistyö OYSin kanssa polkaistiin käyntiin vuodenvaihteessa 2017, jolloin Salivirta… Read more »

Arkkitehtuuri | Työmme |

Yhteentoimivuutta rakentamassa – ensihoidon tiedonhallinta

Vuonna 2013 käynnistettiin uuden kansallisen sähköisen ensihoitokertomuksen määrittely Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) projektina. Salivirta & Partners on ollut mukana määrittelytyössä ja ensihoidon kansallisen tiedonhallinnan suunnittelussa usean vuoden ajan. Kansallinen sähköinen ensihoitokertomus tulee osaksi viranomaisten yhteistä kenttäjärjestelmää (KEJO) kaikkien ensihoitopalvelun toimijoiden käyttöön. Järjestelmän vaiheistettu käyttöönotto on alkanut kahdessa sairaanhoitopiirissä loppuvuonna 2020.   Yhteistyön lähtökohdat   Aloitetaan kuvitteellisella… Read more »

Työmme |

Sujuvia tiedonhallintapalveluita palvelumuotoilulla

Kookax Oy tuottaa asiakkailleen tiedonhallintapalveluita. Yrityksen osaamisalaa ovat mm. tiedon varastointi ja hallintaprosessit siten, että data tukee ja auttaa asiakasta keskittymään omassa työssään olennaiseen. Yrittäjä on työskennellyt tietovarastoinnin parissa 20 vuotta ja siitä ajasta 16 vuotta terveydenhuollon toimialalla. Syksyllä Kookaxilla heräsi uuden palvelun tuotteistamisen tarve. Mitä asioita pohdittiin uuden palvelun muotoilussa? Yhteistyön lähtökohdat Salivirta &… Read more »

 

Teknologia ja toimitilat | Työmme |

Kainuun uusi sairaala – visiosta valmiiksi

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä eli Kainuun sote tuottaa Kainuun kuntien julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. Vuonna 2015 kuntayhtymällä oli edessään uuden sairaalan rakentaminen Kajaaniin, ja siitä sai alkunsa yhteistyö Salivirta & Partnersin kanssa. Yhteistyön lähtökohdat “Käynnistimme uuden sairaalan suunnitteluprojektin vuonna 2015, jolloin mukana olivat arkkitehdit, muut suunnittelijat ja rakentajat. Tarvitsimme vielä ICT-kokonaisarkkitehtuurin asiantuntijan, joka voisi… Read more »

Ajatuksiamme | Uutisia |

Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä 241/2020 hyvinvointialueiden perustamiseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseksi

Sosiaali- ja terveysvaliokunta lähestyi minua loppuvuodesta lausuntopyynnöllä. Lausuntopyyntö koski hallituksen esitystä eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamiseen ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyen. Vastauksena lausuntopyyntöön laadimme Salivirran voimin kirjallisen lausunnon. Otimme lausunnossamme kantaa kysymyksiin, jotka mielestämme ovat koko sote-kehittämisen ”kohtalonkysymyksiä”. Lausuntomme voit lukea tästä: Asiantuntijalausunto hallituksen esityksestä 241/2020 hyvinvointialueiden perustamiseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen… Read more »

 

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen | Uutisia |

Haastava sote-ympäristö vaatii johtajuutta – uudistumiskykyä ja sitoutuneisuutta coachingilla

Johtajuus muutoksessa Sote-johtaminen on historiansa kenties suurimman muutoksen edessä. Hallituksen sote-uudistus käynnistyy maakunnissa tulevaisuuden sote-keskus- ja rakenneuudistusohjelmin. Tavoitteena on siirtyminen 21 hyvinvointialueeseen vuoden 2023 alusta. Samaan aikaan sote-organisaatiot toteuttavat parhaansa mukaan jo vahvistettuja strategioitaan ja kehitysohjelmiaan kiristyvän ja epävarman taloustilanteen ilmapiirissä. Keskellä nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä on suuri paine modernisoida johtamistyötä sekä uudistaa työ- ja palvelukulttuuria.… Read more »

 

Työmme |

Utajärven kunta kehittää johtajuutta coaching-kumppanuuden keinoin

Utajärven kunnan ja Salivirta & Partnersin yhteistyö alkoi vuoden 2020 alussa kun asiantuntijamme Jari Salomaa lähti coachaamaan kunnan johtoryhmän jäsenten johtajuutta. Mitä coaching on ja millaisia tuloksia sen avulla saavutetaan?  Yhteistyön lähtökohdat  Pitkä ja luottamuksellinen yhteistyö Utajärven kunnan kanssa sai alkunsa kunnan organisaatiouudistuksesta, jonka yhteydessä johtamisjärjestelmä uudistui ja johtoryhmä kasvoi. “Näiden uudistusten yhteydessä tunnistimme tarpeen vahvistaa johtajuutta. Se, että… Read more »

Ajatuksiamme | Uutisia |

Etsimme joukkoomme sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan uudistajaa

Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama, hyvinvointitoimialan toiminnan ja teknologian kehittämisen asiantuntijayritys. Tarjoamme sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan digitalisaatioon liittyviä asiantuntijapalveluita aina strategian tasolta arjen asiakastyöhön. Autamme asiakkaitamme luomaan yhteentoimivuutta ja uudistumisen edellytyksiä tuloksellisesti ja vaikuttavasti. Etsimme joukkoomme sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan uudistajaa Salivirta on työstämässä asiakkaidensa lukuun useita uraauurtavia hankkeita, joissa tuodaan sosiaali- ja terveydenhuollon… Read more »

Ajatuksiamme |

Seuraako pelko johtajaa vai johtaja pelkoa?

Koronaviruspandemian vaikutuksista terveydenhuollon arjen toimintaan on puhuttu ja kirjoitettu paljon. Viime vuoden keväällä potilasmäärät niin päivystyspoliklinikoilla kuin vastaanotoillakin vähenivät äkillisesti, samalla kun terveydenhuollon organisaatiot valmistautuivat vastaanottamaan koronaviruspotilaiden tulvia, joita oli alkanut ilmetä tiheästi muissa maissa. Olimme terveydenhuollossa yhtäkkiä tilanteessa, joka on erittäin harvinainen länsimaissa: päätöksentekoa ei voitukaan enää perustella perusteellisesti tutkitulla tiedolla tai pitkän aikavälin… Read more »

 

Ajatuksiamme | Uutisia |

Etsimme joukkoomme kokenutta asiakas- ja potilastietojärjestelmien asiantuntijaa

Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama, hyvinvointitoimialan toiminnan ja teknologian kehittämisen asiantuntijayritys. Tarjoamme sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan digitalisaatioon liittyviä asiantuntijapalveluita aina strategian tasolta arjen asiakastyöhön. Autamme asiakkaitamme luomaan yhteentoimivuutta ja uudistumisen edellytyksiä tuloksellisesti ja vaikuttavasti. Etsimme joukkoomme kokenutta asiakas- ja potilastietojärjestelmien asiantuntijaa Oletko se juuri sinä? Sinulla on nopeat hoksottimet, langat pysyvät käsissäsi ja toimit… Read more »

Ajatuksiamme |

Etsimme joukkoomme kokenutta hankintaosaajaa

Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama, hyvinvointitoimialan toiminnan ja teknologian kehittämisen asiantuntijayritys. Tarjoamme sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan digitalisaatioon liittyviä asiantuntijapalveluita aina strategian tasolta arjen asiakastyöhön. Autamme asiakkaitamme luomaan yhteentoimivuutta ja uudistumisen edellytyksiä tuloksellisesti ja vaikuttavasti. Etsimme joukkoomme kokenutta hankintaosaajaa Oletko se juuri sinä? Sinulla on nopeat hoksottimet, langat pysyvät käsissäsi ja toimit tehokkaasti hektisessäkin työympäristössä.… Read more »

Ajatuksiamme |

Uusia vahvistuksia Salivirran riveihin

Meillä on ilo kertoa, että olemme saaneet riveihimme täydennystä! Pyöräytimme syksyn aikana pari rekrytointiprosessia tavoitteenamme löytää uusia osaajia joukkoomme. Laitoimme jakoon kaksi ilmoitusta, jotka poikivat meille paljon kiinnostavia yhteydenottoja. Saimme iloksemme myös todeta, että Salivirta työpaikkana houkuttelee puoleensa rautaisia asiantuntijoita. Useampi henkilö totesi käymissämme keskusteluissa, että ”en oikeastaan ollut edes ajatellut työpaikan vaihtoa, mutta kun… Read more »

Ajatuksiamme | Uutisia |

Salivirta vahvistaa rivejään ja skarppaa roolituksiaan – ensi vuodesta tehdään mahtava vuosi!

Salivirta on määrätietoisesti tahkonnut omaa leiviskäänsä pian 13 vuotta. Olemme toteuttaneet missiotamme “parannetaan maailmaa yhdessä” auttamalla hyvinvointialan asiakkaitamme onnistumaan. On ollut ilo havaita, että tekeminen kantaa tulosta: asiakastyytyväisyytemme on mitatusti huipputasoa. Aina on silti parannettavaa! Tänäkin vuonna olemme aktiivisesti kuunnelleet asiakkaitamme työmme laadun ja toimintatapojemme kehittämiseksi. Kulunut vuosi on ollut erityinen monella tapaa. Korona on… Read more »

 

Ajatuksiamme | Uutisia |

Etsimme joukkoomme sotemuotoilijaa

23.11.: Kiitämme kaikkia sotemuotoilijan tehtävään hakeneita! Olemme vastaanottaneet lukuisia erinomaisia hakemuksia, joita olemme käyneet yhdessä läpi ja edenneet nyt rekrytoinnissa seuraavaan vaiheeseen. Tällä erää emme siis voi enää ottaa vastaan uusia hakemuksia tähän tehtävään. Uskomme kuitenkin sotemuotoilun kysynnän jatkavan kasvuaan ja sen myötä tarvitsemme todennäköisesti jatkossakin uusia osaajia joukkoomme. Jos siis olet kiinnostunut sotemuotoilijan tehtävistä,… Read more »

Ajatuksiamme | Uutisia |

Etsimme joukkoomme kokenutta Sote-ICT-alan konsulttia

Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama, hyvinvointitoimialan toiminnan ja teknologian kehittämisen asiantuntijayritys. Tarjoamme sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialan digitalisaatioon liittyviä asiantuntijapalveluita aina strategian tasolta arjen asiakastyöhön. Autamme asiakkaitamme luomaan yhteentoimivuutta ja uudistumisen edellytyksiä tuloksellisesti ja vaikuttavasti. Etsimme joukkoomme kokenutta Sote-ICT-alan johtavaa konsulttia   Oletko se juuri sinä? Sinulla on nopeat hoksottimet, langat pysyvät käsissäsi ja toimit… Read more »

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Vinkit digi-oppivan organisaation kehittämiseen

Kirjoitus on osa videoblogisarjaa, lisätietoja täältä. Viimeistä viedään! Tämä teeman ”Digitalisaation mahdollisuudet sote-alan täydennyskoulutuksessa” kolmas ja samalla koko videoblogisarjan viimeinen jakso (9/9) tarjoaa teille muutaman vinkin siihen, mitä kannattaa huomioida digi-oppivan organisaation kehittämisessä ja erityisesti pohdittaessa digitalisaatiota sote-alan täydennyskoulutuksen ja osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Tässä viisi keskeistä asiaa, joista on hyvä lähteä liikkeelle ja joiden äärelle… Read more »

 

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Digitalisaatio, yksilölliset opintopolut ja työn imu

Kirjoitus on osa videoblogisarjaa, lisätietoja täältä. Olemme tilanteessa, missä tarvitsemme suuren määrän uusia sote-ammattilaisia vastaamaan eläköitymiseen ja kasvavaan palveluiden tarpeeseen, pian. Yksi keskeinen kysymys haasteeseen vastaamiseksi kuuluu: Miten saamme ihmiset kiinnostumaan ja hakeutumaan sote-alalle? Tämän kysymyksen äärellä on hyvä pysähtyä miettimään alan vetovoimaa ja sitä, miten vetovoimaisuutta voitaisiin lisätä. Myös dgitalisaatiota on hyvä miettiä paitsi… Read more »

 

Sotemuotoilu |

Osaaminen muuttuvassa maailmassa

Kirjoitus on osa videoblogisarjaa, lisätietoja täältä. Tuntuuko välillä siltä, että maailma muuttuu niin ettei perässä pysy? Se mikä tänään on ”in”, on huomenna jo ihan ”out”. Toisinaan voi olla hyväkin pysähtyä hetkeksi pohtimaan sitä, mihin tässä kiireisessä maailmassa kannattaa rajallisia resursseja ja energiaansa kohdentaa. Tässä videoblogisarjan viimeisessä teemassa pohditaan osaamista muuttuvassa maailmassa ja digitalisaation mahdollisuuksia… Read more »

 

Ajatuksiamme |

Asiakaskokemus sen kertoo: ”Salivirrassa asiakkaan kohtaaminen on kohdillaan”

Asiakaskokemuksen mittaamiseen erikoistuneen Trustmaryn tekemän tutkimuksen loppuraportin lukeminen hymyilyttää: Salivirta sai Net Promoter Score (NPS*) -arvosanaksi huikeat 87! Arvosana jakautui seuraavasti: Suosittelijat 87 %, Passiiviset 13 % ja Arvostelijat 0 %. Poikkeuksellisen korkeat NPS-luku ja julkinen suositteluhalukkuus kertovat meille siitä, että olemme onnistuneet työssämme ilmeisen erinomaisesti. Asiakkaidemme kommentteja lainaten: ”Salivirran hyvä ammattitaito ja konsulttien terävä… Read more »

 

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen | Uutisia |

Salivirran johtajuusblogisarja: Johtajuuden kokemus ratkaisee, onnistummeko uudistumaan

Miten soteuudistus ja muut johtajuuden haasteet kohdataan julkisten sote-organisaatioiden johtoryhmissä? Miten johtajuutta voidaan tukea ja vahvistaa? Näihin kysymyksiin yritän löytää vastauksia Profession järjestämän Tulevaisuuden sairaala 2020 -tapahtuman alustuksessani 3.9.2020. Ohessa blogini, jossa avaan havaintojani ja ajatuksiani teemasta. Eräs julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon johtoryhmän jäsen kysyi minulta viime vuoden lopulla ahdistuneena: ”Jari, millaista johtajuutta uskot meiltä… Read more »

 

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen | Uutisia |

Salivirran johtajuusblogisarja osa 1/10. Kasva täyteen johtajuuteen – pysähtymällä.

Kuka minä olen? Johtajuuden ytimessä on oman identiteetin tunteminen. Blogisarjani esittelyssä kerroin, että maalaan näissä kirjoituksissa oman tulkintani johtajuuden taulusta. Sen tarkoituksena on auttaa lukijaa havaitsemaan ja tulkitsemaan johtajuuteen liittyviä osa-alueita kenties uudella tavalla. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa pysähdyn identiteetin ja itseymmärryksen ääreen. Jatkuvaa kysymistä ja tutkimustyötä Psykologiassa identiteetillä tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä käsitystä itsestään, ja… Read more »

 

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen | Uutisia |

Salivirran johtajuusblogisarja, osa 0/10: Kasva täyteen johtajuuteen – pysähtymällä

Prologi: miksi kirjoitan johtajuudesta? Toimin työkseni johdon coachina ja olen kokenut johtajuuteen liittyvät ilmiöt mielenkiintoisiksi jo pitkään. Oikeastaan niin pitkään kuin olen ollut niiden kanssa tekemisissä joko johtajana tai johdettavana työntekijänä. Eli kuta kuinkin koko urani ajan aina torimyyjän hommista erilaisten johtajatehtävien kautta tähän päivään. Taitaa olla niin, että olemme työelämässä aina joko itse johtajia… Read more »

 

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Suunta selevä: Kohti ihmislähtöisempiä digi-ratkaisuja!

Kirjoitus on osa videoblogisarjaa, lisätietoja täältä. Kehittäminen lähtee liikkeelle liian usein teknologia edellä. Sen sijaan, että lähdetään teknologia edellä, esimerkiksi kehittämään vaikkapa uutta mobiilisovellusta tai järjestelmää X, tulisi kehittämishaasteen alkutaipaleella käyttää riittävästi aikaa tarpeen määrittelyyn. Toimiva digitalisaatio edellyttää riittävää ymmärrystä siitä, mihin tarpeeseen olemme vastaamassa tai mitä ongelmaa ratkaisemassa, kenelle haluamme tuottaa lisäarvoa ja vasta… Read more »

 

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Työntekijäkokemus on asiakaskokemuksen paras kaveri

Kirjoitus on osa videoblogisarjaa, lisätietoja täältä. Asiakaskokemuksesta on puhuttu paljon. Se on varmaankin kaikille jo käsitteenä tuttu ja vähintäänkin se on muistettu mainita organisaatioiden strategioissa. Talent Vectian tekemän selvityksen (Työntekijäkokemus 2020) mukaan asiakaskokemus on strateginen prioriteetti jo 75%:ssa organisaatioista. Sen sijaan työntekijäkokemus oli selvityksen mukaan strateginen prioriteetti vasta vain 44%:ssa organisaatioista. Tämä seikka on hyvin… Read more »

 

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Sote ja ihmislähtöisyys

Kirjoitus on osa videoblogisarjaa, lisätietoja täältä. Ihmislähtöisyys on sote-palveluiden olemassaolon edellytys. Tämän tulisi olla kantava ajatus palveluita kehitettäessä, digillä ja ilman. Sote-palveluiden kehittämisen ydintavoitteena onkin mm. mahdollistaa aito kohtaaminen siellä missä sitä tarvitaan. Yhtenä tämän tavoitteen mahdollistajana toimii digitalisaatio. Sote-palveluiden digitalisaatioon liittyy paljon sellaisia olettamuksia, joiden pohjalta tehdyt päätökset eivät välttämättä aina johda oikeaan suuntaan.… Read more »

 

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Sote ja digitalisaatio -Millaista osaamista tarvitaan?

Edellinen video käsitteli digitalisaation haasteita nostaen esiin erityisesti kolme kipukohtaa: Kehittäminen on teknologialähtöistä Tavoitteet ovat epäselviä tai puuttuvat kokonaan Muutoksenhallinta ontuu   Kipukohtiin liittyen tarvitaankin siis osaamista erityisesti näistä teemoista: Käyttäjälähtöinen kehittäminen Tavoitteiden asettaminen ja mittaaminen Muutoksessa johtaminen   Lisää aiheesta videolla! (osa 3/9, lisätietoja sarjasta)  

 

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Terveydenhuollon keskijohdolla tärkeä rooli digipalveluiden käyttöönotoissa

Istun teatterin katsomossa. Edessäni kohoaa korkea verho, joka peittää taakseen näyttämön. Olemme tulleet teatteriin katsomaan ensi-iltaa, ja sali on täynnä. Näytelmän aiheena on sähköisten palveluiden käyttöönotto terveydenhuollossa. Useissa rooleissa nähdään paljon kiitosta ja kritiikkiä saanut Keskijohto. Terveydenhuollossa IT-järjestelmien käyttöönottojen määrä on lisääntynyt viimeisen 10 vuoden kuluessa huimasti, ja tahti vain kiihtyy. Käyttöönotto on teknologiahankinnan kriittisin… Read more »

Ajatuksiamme | Uutisia |

Etsimme joukkoomme Sotemuotoilijaa

12.2.2020: Kiitämme kaikkia avoimeen sotemuotoilijan tehtävään hakeneita. Olemme vastaanottaneet useampia kymmeniä hakemuksia, joita seulomme parhaillaan. Emme tällä erää ota vastaan uusia hakemuksia. Tavoitteemme on, että voisimme rekrytoida samalla profiililla uudelleen myöhemmin keväällä!       Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama, hyvinvointialan toiminnan ja teknologian kehittämisen asiantuntijayritys. Me Salivirtalaiset tiedämme, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö… Read more »

Ajatuksiamme | Uutisia |

Etsimme joukkoomme Sote-ICT arkkitehtiä

Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama, hyvinvointialan toiminnan ja teknologian kehittämisen asiantuntijayritys. Me Salivirtalaiset tiedämme, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on murroksessa oleva monimutkainen kokonaisuus, jossa muutosten läpivienti on vaativaa. Uskomme, että digitalisaatio uudistaa hyvinvointialan toimintamallit, palvelurakenteet ja sen, miten asiakasarvo syntyy. Missiomme on auttaa asiakkaitamme onnistumaan – rohkeasti ja rehellisesti. Etsimme joukkoomme Sote-ICT arkkitehtiä… Read more »

Ajatuksiamme | Uutisia |

Etsimme joukkoomme Sote-ICT muutoshankkeita luotsaavaa konsulttia

Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama, hyvinvointialan toiminnan ja teknologian kehittämisen asiantuntijayritys. Me Salivirtalaiset tiedämme, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on murroksessa oleva monimutkainen kokonaisuus, jossa muutosten läpivienti on vaativaa. Uskomme, että digitalisaatio uudistaa hyvinvointialan toimintamallit, palvelurakenteet ja sen, miten asiakasarvo syntyy. Missiomme on auttaa asiakkaitamme onnistumaan – rohkeasti ja rehellisesti. Etsimme joukkoomme Sote-ICT muutoshankkeita… Read more »

 

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Digitalisaation kolme kipukohtaa

Toiminnan ja teknologian yhteensovittaminen aiheuttaa edelleen päänvaivaa. Tämän aiheen parissa nyt muutaman vuoden työskenneltyäni sekä erinäisiin lähteisiin perustuen nostan esille kolme digitalisaation kriittistä kipukohtaa, jotka ovat: Kehittäminen on teknologialähtöistä Tavoitteet ovat epäselviä tai puuttuvat kokonaan Muutoksenhallinta ontuu KEHITTÄMINEN ON TEKNOLOGIALÄHTÖISTÄ Teknologialähtöisen kehittämisen johdosta meillä on paljon erilaisia teknologiaratkaisuja, joiden käyttötarkoitus ja -tavat eivät ole selvillä,… Read more »

 

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Digitalisaatio: Mitä se on ja miksi sitä tarvitaan?

Toiminnan tehostaminen ja palvelurakenteen muutokset ovat välttämättömiä sote-palveluiden turvaamiseksi myös tulevaisuudessa väestörakenteen muuttuessa radikaalisti. Tässä kuviossa digitalisaation varaan lasketaan paljon, mikä herättää osaltaan myös kysymysmerkkejä. Muun muassa Timo Tuovinen kysyy lääkärilehden kommentissaan (22.1.) ”Kuka digitalisoi kenet?” ja peräänkuuluttaa yhteisiä sääntöjä terveydenhuollon digitalisaatiolle. Olen samaa mieltä siitä, että digitalisaatio itsessään ei palvelujärjestelmäämme pelasta, ellemme pysty muuttamaan… Read more »

 

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

IHMISLÄHTÖINEN (SOTE)DIGITALISAATIO -Videoluentoblogisarja

Kävin joulukuussa 2019 nauhoittamassa Oulun yliopiston Vimma-studiolla videoluentosarjan sote- digitalisaatioon liittyen. Luentosarja koostuu kolmesta noin puolen tunnin luennosta, jotka kukin on jaettu 6-10 minuutin osioihin. Luennot on räätälöity osaksi Oulun yliopiston FutureDigiHealth-opintojaksoa, jonka suunnittelusta on vastannut yliopisto-opettaja Olli Autio. Kiitokset Ollille, että pääsin mukaan tuottamaan sisältöä opintojaksolle! Aiheena digitalisaatio on ajankohtainen ja osittain myös pahoin… Read more »

 

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Perfect Smart Home for the Elderly- It’s not at all about technology

  O’ou WE’RE IN TROUBLE! Half of the social and healthcare professionals are retiring in coming years. At the same time our population is getting older. This situation creates new needs and possibilities to develop solutions for challenges this changing world desperately needs. In Finland we are good at developing technology and sometimes it feels… Read more »

 

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Organisaatiotodellisuudesta ja huonosta johtamisesta

Vuosi vaihtui, ja samalla alkoi uusi vuosikymmen. Ihmisillä on usein tapana ajatella ja kirjoittaa historiaa siten, että eri vuosikymmenillä kerrotaan olleen omanlaisensa henki. Se on ikään kuin vuosikymmenen läpi jatkunut ja rakentunut teema, jonka varaan kirjoitetaan ehjä tarina kyseisestä ajasta. Joku voisi kirjoittaa, ja ehkä on jo kirjoittanutkin, palan suomalaisen sosiaali- ja terveydenhuollon historiaa: ”soten… Read more »

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Lujuudella ja lempeydellä -niin johtoryhmissä kuin potilaan hoidossa

Vuodenvaihde on usein se hetki, kun pysähdytään pohtimaan taakse jäänyttä vuotta ja sen tapahtumia. Onnistuimmeko saavuttamaan asetetut tavoitteet ja johdettiinko toimintaa siten, kuin oli suunniteltu? Entä olinko itse sellainen johtaja, jota tavoittelin? Itsereflektion sekä siihen liittyvien asioiden lisäksi on hyvä tarkastella myös laajempia trendejä ja EBM:ään (evidence based medicine) nojaavana olenkin erityisen kiinnostunut siitä, mitä… Read more »

 

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Soten pirulliset ongelmat ja kuinka niiden kanssa tullaan toimeen

Odotettavissa ankaraa ´kompleksisuutta´ ja ´pirullisia ongelmia´: hyvinvointipalveluiden sääkartta on niitä sakeanaan. Tämä pätee niin paikalliseen sote-säätilaan kuin myös laajempiin soten ilmastoennusteisiin. Kompleksisuudesta ja pirullisista ongelmista puhutaan paljon, eikä ole sattumaa, että nämä käsitteet ovat suosiossa sote-tulevaisuutta ja -ongelmia kuvattaessa. Mikä on pirullinen ongelma? Hallinnon ja johtamisen tutkimuksessa kompleksisuuden käsitettä käytetään kuvaamaan kokonaisuutta, jonka osaset ovat… Read more »

Ajatuksiamme | Arkkitehtuuri |

Yksityisen sote-palvelutuotantokentän visio ja tiekartta sote-tiedonhallintaan – tavoitteet ja tarkoitus palvelutuotannon sujuvoittamiseksi

Puheenvuoroni Hyvinvointiala HALI ry:n ”sote-tiedonhallinnan visio 2030 ja tiekartta” -avausseminaarissa. Mistä on kyse ja miksi tämän tulee kiinnostaa sote-alan ylintä johtoa?

 

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Peruspalveluiden kehittämisen ydinkysymykset – perusasioiden äärelle

Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat haastava palvelutuotannon erityistapaus. Kunnat (sote-uudistuksen myötä mahdollisesti tulevaisuudessa maakunnat) ovat velvoitettuja järjestämään palvelut alueensa asukkaille, siis ihan kaikille. Tämä on yhteiskuntamme tärkeä arvovalinta, ja sitä tukevat kaikki merkittävimmät instituutiomme. Palveluita tuotetaan vastaamaan ihmisten tarpeisiin, ja siksipä niillä on hyvin erilaisia käyttäjäryhmiä. Lisäksi on myös joukko ihmisiä, joilla olisi tarvetta sote-palveluille, mutta… Read more »

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Uusin voimin kohti sotea – peruspalvelut edellä!

Uuden hallituksen sote-ponnistelut ovat käynnistymässä. Hallitus on linjannut, että päävastuu palvelutuotannosta tulee säilymään julkisella sektorilla, yksityisen ja kolmannen sektorin täydentäessä palvelutarjontaa. Tälle kierrokselle lähdetään ilman suunnitelmia valinnanvapaudesta ja tämänkertaisen ponnistuksen viemiseksi maaliin on valmisteluun tarkoitus osallistaa kaikki eduskuntapuolueet. Hallitusohjelma linjaa edeltäjänsä tavoin, että   Sote-uudistus takaa palvelut kansalaisille yhdenvertaisesti  Perustason palvelut luvataan järjestää lähipalveluina  Kotiin vietäviä palveluita kehitetään  Sote-palveluiden tulee olla entistä vaikuttavampia ja kustannustehokkaita Katse peruspalveluihin  Toivottujen vaikutusten aikaansaaminen edellyttää muutakin kuin… Read more »

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

EI DIGIÄ DIGIN VUOKSI – Digitalisaation vaikutukset terveydenhuollon toimintaprosesseihin

Sote-palveluiden digitalisaatio puhututtaa ja sen varaan lasketaan paljon. Syystäkin, sillä nykymenolla olemme pian pahassa pulassa ilman terveydenhuollon toimintaa keventäviä ratkaisuja. Suomi vanhenee, ja se tarkoittaa paitsi enemmän asiakkaita terveydenhuollolle, myös sitä, että terveydenhuollon ammattilaisista suuri osa on eläköitymässä lähivuosina. Tilastot näyttävät hurjia lukuja joihin reagoiminen on välttämätöntä. Työskennellessäni sairaanhoitajana usein vitsailimme kollegoideni kanssa siitä, kuinka… Read more »

 

Ajatuksiamme | Turvallisuus |

Turvallisuuden merkitys korostuu: Salivirran turvallisuuden, riskienhallinnan ja laadun palvelut tukenasi

Tietotekniikan hyödyntäminen ja sen myötä tietotekniikan tuomat riskit ovat lisääntyneet merkittävästi viime vuosien aikana myös meillä Suomessa. Salivirta on luotettava yhteistyökumppanisi nyt myös turvallisuuden, riskienhallinnan ja laadun kehittämisessä.

   

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Millainen muutos on tarpeen?

Kehitys, muutos ja transformaatio ovat tämän päivän hitti-sanat. Onko muutoksesta tullut jo itseisarvo? Miksi ja millä tavalla pitäisi sitten muuttua?

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Sairaanhoitaja vai hoitotyön asiantuntija?

Oikein hyvää kansainvälistä sairaanhoitajan päivää tänään 12.5.! Tuon tuostakin mediassa nousee keskusteluun sairaanhoitajien työn arvostus (tai sen puute). Sairaanhoitajia verrataan usein mm. insinööreihin (AMK), joilla samanmittaisen koulutuksen ajatellaan tuovan leveämmän leivän ja rutkasti enemmän arvostusta. Tämä vertauskuva kirvoittaa aika ajoin kipakoitakin keskusteluja, jotka johtavat useimmiten keskusteluun rahasta. Siitä mistä se kenellekin tulee ja mitä se… Read more »

 

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Läpimurtoja Kasvupolulla

Kirjoitan tätä blogia kognitiivisen terveydenhuollon klusteritilaisuudessa. Ympärilläni on joukko poikkeuksellisen innovatiivisia ja näkemyksellisiä ihmisiä, joita yhdistää halu oppia uutta siitä, miten teknologia ja ihmiseen liittyvä tieto yhdistyvät. Niin tutkimuksellisesti, kaupallisesti kuin myös yksilöä, meitä ihmisiä ajatellen. Minulla on kiitollinen olo siitä, että olen täällä. Tilaisuudessa kuulemme kuuluisaksi nousseen hollantilaisen Buurtzorg-yrityksen kasvutarinan. Yritys, tai paremminkin 14… Read more »

Ajatuksiamme | Uutisia |

Jari Salomaa Salivirran kehitysjohtajaksi

Jari Salomaa on aloittanut Salivirran kehitysjohtajana helmikuussa 2019. Jari on koulutukseltaan hallintotieteiden lisensiaatti, MJD. Hänellä on vahva kokemus koulutus- ja konsultointiyritysten johto-, kehitys- ja asiantuntijatehtävistä yli 20 vuoden ajalta. Asiakastoimeksiannoissa hänen erityisosaamistaan ovat muun muassa strategioiden laadinta ja toimeenpano, päätöksenteko- ja johtamisjärjestelmien uudistaminen sekä muutos- ja johtamiskyvykkyyden arviointi ja kehittäminen. Kokemus vaativista johtotehtävistä ja erilaisten… Read more »

 

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Hyvä johtaja kysyy hyviä kysymyksiä

Muutos lähtee ihmisistä ja ihminen ei muutu pyynnöstä tai käskystä. Useimmiten kysyminen on tehokkain tapa aikaansaada muutosta. Siksi on arvokasta osata kysyä hyviä kysymyksiä hyvin.

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Läpimurrot tehdään yhdessä

Näin syntyy läpimurto – henkilökohtaisella tasolla, yhteisössä ja toimialalla.

Työmme | Uutisia |

Kuinka autoimme asiakkaitamme onnistumaan?

Kokemuksia.fi tuotti kolmen palveluitamme käyttäneen asiakkaan asiakastarinat. Näitä tarinoita ei ole käsikirjoitettu. Katso, kuinka autoimme asiakkaitamme onnistumaan – vai kuinka siinä kävikään?

 

Ajatuksiamme | Uutisia |

Salivirta & Partners jatkaa vahvaa kasvuaan hyvinvointialan murroksen aallonharjalla

Hyvinvointialan toiminnan ja teknologian kehittämiseen erikoistunut konsulttitalo Salivirta & Partners (Salivirta Oy) jatkaa kannattavaa kasvuaan. Yritys on keskittynyt sosiaali- ja terveydenhuollon toimialalle, joka on murroksessa oleva monimutkainen kokonaisuus. Käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus kohtaa murrostilanteessa hyvinvointialan digitalisaation, joka vääjäämättä uudistaa koko alan toimintamallit, palvelurakenteet ja sen miten tulevaisuuden asiakasarvo syntyy. Salivirran erikoisosaamista on muutosten läpivienti… Read more »

 

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Digi edellä puuhun?

Toisinaan digitalisaation ajatellaan ratkaisevan kaiken. Samaan aikaan se on jotain varsinaisesta toiminnasta irrallaan olevaa. ”Tietohallintoyksikkömme hommia”, kuvasi yksikin sote-palvelutuotannosta vastaava johtaja. Mitä ihmettä?

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Kaikkia sote-pulmia ei voida ratkoa teknologialla

Julkisuudessa on ollut paljon, ehkä hieman erikoistakin keskustelua sote-uudistuksesta, ja siitä miten tiedonkulkua sosiaali- ja terveydenhuollon välillä voitaisiin järkevöittää ja parantaa. Keskusteluissa on tuotu huomattavan paljon esille teknologian merkitystä ja on korostettu, että teknisillä ratkaisuilla tiedonkulku paranee merkittävästi. On selvää, että tiedonkulun parantaminen sosiaali- ja terveydenhuollon välillä ei synny siirtymällä yhteisten seinien sisälle, mutta toisaalta… Read more »

 

Ajatuksiamme | Uutisia |

Timo Airaksinen jättää Salivirran

Salivirta & Partnersin perustaja Timo Airaksinen jättää yhtiön kesän aikana. Airaksinen perusti konsulttiyhtiön vuonna 2007 tukemaan terveydenhuollon digimurrosta. ”Visioni on toteutunut ja nyt on luonteva hetki ottaa katse kohti uusia haasteita”.

Ajatuksiamme | Arkkitehtuuri |

Sote, äärimmäinen yhteentoimivuushaaste osa II

Silloin kun tavoitteena on laajamittainen integraatio kuten so-te, niin on tarpeen ratkaista monen tasoisia yhteentoimivuuden haasteita. Miten paljon puhutut integraatioalustat istuvat kokonaisuuteen ja mitä muuta pitää ratkaista?

 

Ajatuksiamme | Arkkitehtuuri |

SNOMED clinical terminology sote-tietoarkkitehtuurin ytimeen

THL valmistelee SNOMED CT:n käyttöönottoa Suomessa. Mistä on kyse, mihin sitä voi hyödyntää ja miksi tämä kaikki on tärkeätä?

 

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Palvelumuotoilulla potkua sote-palveluihin -koulutuskiertue

Mitä palvelumuotoilu oikeastaan on ja miten sote-palveluita muotoillaan? Miksi sote-palveluita kannattaa muotoilla? Näihin kysymyksiin tarjoamme vastauksia käytännönläheisessä koulutuspäivässämme. Koulutus on suunniteltu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville, tehtävänkuvasta riippumatta. Koulutus antaa kattavan käsityksen palvelumuotoilusta ja sen soveltamisesta sote-palveluiden kehittämiseen. Koulutuksessa käymme läpi palvelumuotoilun vaiheet ja keskeisimmät menetelmät. Koulutuksen käytyään osallistuja ymmärtää mitä palvelumuotoilu on ja miten… Read more »

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Digitalisaatio hoiva-alalla

Puheenvuoroni esitysmateriaali Diakoniaopiston tilaisuudessa 12.3.2018. Aiheeseen liittyviä poimintoja blogistamme: Uudistuminen ja ravistelun tärkeys Analogisaatio Asiakaslähtöinen sote Digidisruptiot voimistuvat, myös Uber pahasti uhattuna Digital Health in Finland (eng.) Palvelumuotoilulla potkua sote-palveluihin -koulutuskiertue Laita palautetta tai jatketaan keskustelua esim twitterissä: @Salivirta tai @kimmo_kaaria

Ajatuksiamme | Uutisia |

Kvartaalikirje

Salivirran kvartaalikirje on ikkunasi sote-ICT-maailmaan. Toimintaympäristömme on nyt melkoisessa murroksessa ja tietotulvassa on vaikea pysyä pinnalla. Siksi koostamme teille hyvän paketin ajankohtaista tietoa neljä kertaa vuodessa. Tilaa kirje

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Palvelumuotoilulla potkua sote-palveluihin -koulutuskiertue

Mitä palvelumuotoilu oikeastaan on ja miten sote-palveluita muotoillaan?
Miksi sote-palveluita kannattaa muotoilla?

Näihin kysymyksiin tarjoamme vastauksia käytännönläheisessä koulutuspäivässämme.

Ajatuksiamme | Arkkitehtuuri |

Sote, äärimmäinen yhteentoimivuushaaste

Sosiaali- ja terveydenhuollon ”täydellinen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio” on kenties kunnianhimoisin yhteentoimivuusprojekti Suomessa koskaan. Yhteentoimivuus on moniuoltteinen käsite, jonka ylimpinä tasoina on poliittinen konteksti ja juridinen yhteentoimivuus. Mistä näissä on kyse?

 

Ajatuksiamme | Arkkitehtuuri |

Digital Health in Finland – the big picture

What is the big picture and why is development so challenging? What should be done and why is co-operation a key factor for success?

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Lapsi ei ole pieni aikuinen eikä maakunta suuri kunta

”Lapsi ei ole pieni aikuinen”. Tämä oli ensimmäinen asia, joka lääketieteen opetuksessa lastentaudeista opittiin. Lapsen ja aikuisen elintoiminnot eroavat toisistaan huomattavasti, joten kaikkia samoja hoitotoimia tai toimenpiteitä, joita aikuisten hoidossa käytetään, ei voi suoraan soveltaa lasten sairauksien hoidossa. On otettava huomioon mm. lapsen aineenvaihdunnalliset eroavaisuudet sekä lapsen käsitys maailmasta; ei voi ajatella, että lapsi on… Read more »

 

Ajatuksiamme | Arkkitehtuuri |

Ajetaan(ko) me tandemilla

Maakuntauudistus, maakunnan liikelaitos, valinnanvapaus, asiakasseteli, henkilökohtainen budjetti, asiakassuunnitelma, terveyserojen kaventaminen, SoteDigi, 3 miljardin säästöt…

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Uudistuminen ja ravistelun tärkeys

Kodak on klassinen esimerkki siitä, miten isokin yritys voi romahtaa, jos se ei huomaa uudistua ajoissa. Kodakilta jäi huomaamatta digitaalisen valokuvauksen kehitys ja siihen liittyvät softat, appsit ja tiedostojen jaot. Vähän samoin kävi kotimaiselle matkapuhelinjätillemme…

Ajatuksiamme | Arkkitehtuuri |

Eikö valmiista huudella tarpeeksi?

Tämä on pieni oodi teille viranhaltijoille ja kansallisille toimijoille – rispektii vaan teille. Pitäkää nyt sitten kaasu pohjassa ja päät kylmänä meidän kanssa.

 

Ajatuksiamme | Uutisia |

Etäisesti töissä – Aurinkovarjon alta

Konsultin työ on usein yksinäistä. Iso osa työnkuvaamme on kirjoitustyötä. Sosiaaliset suhteet työajalla rajoittuvat liian usein Skype-etäkokouksiin. Aivan liian harvoin teemme mitään yhdessä 18 konsulttimme kesken. Tästä seuraa se, että työyhteisömme yhteen hitsaaminen on haastavaa. Sisäisessä yhteistyössämme sähköiset välineet näyttelevät tosi isoa roolia, Whatsapp korvaa konttorin käytävällä huutelun aika hyvin… Oikeastaan vain epäsäännöllisen säännölliset kehittämispäivämme… Read more »

 

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Mikä on sinun vuorenhuippusi, jolle olet aina halunnut kiivetä? Mikä ajaa sinua eteenpäin tavoitteissasi?

Niinpä, ei mikään helppo kysymys vastata. “Niin siis minkälaisissa hommissa nyt siis aloitat?”, “No onnea nyt sitten vain, vaikka en paljoa noista ymmärräkään”. Seuraavanlaisia onnitteluja sain kollegoiltani, kun ilmoitin, että olen aloittamassa työt Salivirta&Partnersilla. Kollegoja, niin lääkäreitä kuin hoitajiakaan, ei kuitenkaan pidä aliarvioida: he ovat todella taitavia käyttämään erilaisia tietojärjestelmiä, oli kyse sitten niin potilaan… Read more »

 

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Palvelumuotoilulla potkua sote-palveluihin -koulutus: Ilmoittaudu mukaan!

Mitä palvelumuotoilu oikeastaan on ja miten sote-palveluita muotoillaan? Miksi sote-palveluita kannattaa muotoilla? Näihin kysymyksiin tarjoamme vastauksia käytännönläheisessä koulutuspäivässämme. Koulutus on suunniteltu erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollossa toimiville, tehtävänkuvasta riippumatta. Koulutus antaa kattavan käsityksen palvelumuotoilusta ja sen soveltamisesta sote-palveluiden kehittämiseen. Koulutuksessa käymme läpi palvelumuotoilun vaiheet ja keskeisimmät menetelmät. Koulutuksen käytyään osallistuja ymmärtää mitä palvelumuotoilu on ja miten… Read more »

Arkkitehtuuri | Uutisia |

Kääriän puheenvuoro Akavan Sairaanhoitajat ja Taja ry tilaisuudessa 23.11.2017

Digitalisaation mahdollisuudet tulevaisuuden terveydenhuollossa Puheenvuoro videotallenteena Puheenvuoron esitysmateriaali   Aiheeseen liittyen www.salivirta.fi/analogisaatio

Ajatuksiamme | Uutisia |

Salivirta etsii sote-toimintaympäristön tuntevaa määrittelijää/asiantuntijaa

Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama ja riippumaton sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) toimialan kehittämisen asiantuntijayritys. Me Salivirtalaiset tiedämme, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on murroksessa oleva monimutkainen kokonaisuus, jossa muutosten läpivienti on vaativaa. Uskomme, että digitalisaatio uudistaa hyvinvointialan toimintamallit, palvelurakenteet ja sen, miten asiakasarvo syntyy. Me autamme asiakkaitamme onnistumaan – rohkeasti ja rehellisesti. Etsimme joukkoomme… Read more »

 

Ajatuksiamme | Uutisia |

Salivirta etsii kokenutta kokonaisarkkitehtiä

Salivirta & Partners on työntekijöidensä omistama ja riippumaton sosiaali- ja terveydenhuollon (sote) toimialan kehittämisen asiantuntijayritys. Me Salivirtalaiset tiedämme, että sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristö on murroksessa oleva monimutkainen kokonaisuus, jossa muutosten läpivienti on vaativaa. Uskomme, että digitalisaatio uudistaa hyvinvointialan toimintamallit, palvelurakenteet ja sen, miten asiakasarvo syntyy. Me autamme asiakkaitamme onnistumaan – rohkeasti ja rehellisesti. Etsimme joukkoomme… Read more »

 

Ajatuksiamme | Uutisia |

Salivirta tukena Tansanian Health Information System -hankkeessa

Salivirta on Tansanian tukene terveydenhuollon tietojärjestelmien käyttöönotossa. Tansanian hallituksen suunnitelmana on ottaa käyttöön sähköinen järjestelmä julkisissa sairaaloissa, hyödyntäen paikallista järjestelmäkehitystä. Tavoitteena on järjestelmä tiedon keräämiseksi, tallentamiseksi ja hyödyntämiseksi päätöksenteossa, tilastoinnissa, koulutuksessa ja tutkimuksessa.

 

Ajatuksiamme | Uutisia |

Salivirran tupaantulijaiskutsu

10v juhliaan helmikuussa viettänyt Salivirta kasvaa ja kehittyy sote-murroksen ytimessä. Jo 17 hengen osaajajoukkomme on sijoittunut ympäri Suomea, lähelle asiakkaitamme: Jyväskylään, Espooseen, Tampereelle, Riihimäelle, Ouluun ja Kouvolaan. Espoon toimistomme muuttaa joulukuun alussa upouusiin, uljaisiin tiloihin Leppävaaran Alberga Business Parkin viimeisen rakennusvaiheen valmistuessa. Pidämme tupaantulijaiset perjantaina 8.12 klo 14 alkaen ja kutsumme sinut tutustumaan tiloihimme. Tule… Read more »

 

Ajatuksiamme | Uutisia |

Muutos on mahdollisuus – myös Salivirralle

Sote-uudistuksessa on paljon pelissä. Jos ja kun se tapahtuu, on Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintakenttä kovin erilainen kuin tänään. Muutos on hyvinvointialan kaikille toimijoille mahdollisuus: uudistaa toimintaa, tarttua uusiin mahdollisuuksiin, kasvaa ja menestyä… Toisaalta, tällainen käännekohta on takuuvarmasti paikka taantua, menettää markkinaosuuttaan, ajautua vaikeuksiin – näin, jos ei hoksaa että ”jotain tarttis tehdä”. Hyvinvointialan toimijat… Read more »

 

Ajatuksiamme | Uutisia |

Riippumattomuus, rohkeus, rehellisyys?

Tänä maailman aikana mitään ei pidä ottaa itsestäänselvyytenä, kaikki ei aina ole pyyteettömästi sitä miltä näyttää. Toisaalta välillä luurankoja haetaan niistäkin kaapeista, joissa niitä ei ole. Viime aikoina sote-konsultteja kriittisesti käsitelleen kirjoittelun inspiroimana haluan avata, mitä ovat Salivirran kolme lupausta: riippumattomuus, rohkeus ja rehellisyys. Riippumattomuus on sitä, että Salivirta Oy:n ainoa kauppatavara ovat sen omat… Read more »

 

Ajatuksiamme | Sotemuotoilu |

Olipa kerran asiakaslähtöinen sote

Tarina asiakaslähtöisestä sotesta, digitalisaatiosta, palveluiden integroimisesta, toimintakulttuurin uudistamisesta ja uusista mahdollisuuksista.

 

Ajatuksiamme | Uutisia |

Piritta Hiltunen Salivirran johtavaksi konsultiksi

Piritta Hiltunen aloitti Salivirta&Partnersilla johtavana konsulttina 5.6.2017. Pirittan myötä Salivirtalaisia on 13. Hänen asemapaikkansa on Oulu. Piritta on koulutukseltaan sairaanhoitaja, terveystieteiden maisteri ja -opettaja. Osaamistaan hän on täydentänyt mm. johtamisen, prosessityön ja palvelumuotoilun opinnoilla. Pirittalla on työn alla väitöskirja Oulun yliopiston jatko-opiskelijana, tutkimusaiheena tiedonkulkuprosessin kehittäminen ikääntyneiden kotihoidossa yhteiskehittämisen menetelmiä hyödyntäen. Pirittan monipuoliseen työtaustaan kuuluvat erilaiset… Read more »

Ajatuksiamme |

Faktat ja harhat

Otsikon käsitteet nähdään monesti toistensa vastakohtina, näinhän asia ei tietenkään ole. Hyvin yleisesti harhat perustuvat faktojen ”harhaiseen” tulkintaan. Vakavammissa tapauksissa harhaluulo (deluusio) luokitellaan sairaudeksi. En tässä yhteydessä kuitenkaan tarkoita harhalla sairauden asteelle mennyttä tilaa, vaan ihan tavallisia jokapäiväisiä tulkintoja asioista ja niiden merkityksistä. Faktat alkavat elämään ihmisen päässä omaa elämäänsä, kun niiden tulkintaan liitetään vahvoja… Read more »

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Digidisruptiot voimistuvat – myös Uber pahasti uhattuna

Aina kun puhutaan digitalisaatiosta, sen tuomasta disruptiosta ja uusista liiketoimintamahdollisuuksista, on kärkiesimerkkinä Uber – tuo taksiliikenteen kiistelty korvaaja. Valtava yritys, kova kasvu ja lokoisat oltavat? Tuskinpa. On niitä nimittäin kulman takana muitakin disruptioita tuloillaan.

Ajatuksiamme | Hankinnat ja hankkeet |

Pelottavatko julkiset hankinnat?

Uusi hankintalaki tuli voimaan 1.1.2017. Julkisessa keskustelussa, tapahtumien kahvitauoilla tai yksityisissä tapaamisissa tulevat usein puheeksi julkiset hankinnat ja niiden pelottavuus. Mitkä asiat julkisissa hankinnoissa pelottavat?

 

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Koristeomenapuusta – tarinaa luopumisen tuskasta

’Ei oo kyllä satavarma, että se selviää tosta’, sanoi mies. Ei olekaan. Vanhaa koristeomenapuuta ei kaikesta päätellen ollut koskaan leikattu muotoon, joten siihen oli kasvanut kaksi latvanpaikasta kilpailevaa haaraa. Toinen oli vuosien mittaan kallistunut ja retkotti reippaasti vasemmalle, varjostaen pienen kaupunkipihan ainoaa kasvatuslavanpaikkaa. Jos nyt sahaan toisen päärungon poikki, pähkäilen, saattaa mennä koko puu.

 

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Tavoitteet ja vaikutukset kehittämisessä

Pomppaan nyt etäämmälle kotoisesta sote-kehityksestä ja digitalisaatiosta. Olin aiemmin työelämässä mukana kehittämässä elinkelpoista kestävää informaatioteknologiaa Afrikassa. Teimme informaatioteknologian avulla maailmasta parempaa paikkaa elää ja asua.

 

Ajatuksiamme | Arkkitehtuuri |

Analogisaatio

Maailma tarvitsee analogisuutta ja sen mukanaan tuomaa epätarkkuutta ja kohinaa, joiden piirissä kukoistaa myös luovuus, intuitio, empatia ja viisaus.

 

Uutisia |

Stedi ry vuosikokous 11.4.2017 Helsingissä

Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta vuosikokouksenne yhteydessä 11.4.2017. Lue lisää: ”Terveydenhuoltoala murroksessa – ketkä selviävät voittajina?” Lataa esitykseni

Teknologia ja toimitilat | Työmme |

JUST – Järvenpään uusi sosiaali- ja terveyskeskus

Järvenpään kaupunki investoi rohkeasti uuden ajan sosiaali- ja terveyskeskukseen. Salivirta on ollut mukana hankkeessa sen suunnitteluvaiheesta lähtien. Vuonna 2014 laadittiin ICT-tavoitearkkitehtuuri, jossa kuvattiin JUST:iin tulevat ICT-ratkaisut, työstettiin rakennushankkeeseen kuuluville järjestelmille käyttäjävaatimukset sekä laadittiin ICT-investointibudjetti. Salivirta toimitti rakennuttajalle ICT-projektiurakan, jonka puitteissa Salivirran ICT-projektipäällikkö työskenteli JUST:ssa kokoaikaisesti ajalla 6/2015 – 12/2016.   Salivirran useat asiantuntijat ovat osallistuneet monipuolisesti hankkeen eri vaiheisiin mm.… Read more »

Teknologia ja toimitilat | Työmme |

Kainuun uusi sairaala

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä uudistaa Kainuun keskussairaalan tilat ja toiminnot vuoteen 2021 mennessä laajassa uudisrakennushankkeessa. Hankkeen tavoitteena on parantaa tuottavuutta 10% toiminnallisten muutosten, uuden rakennuksen tila- ja logistiikkaratkaisujen sekä digitalisaation tarjoamien mahdollisuuksien avulla. Salivirta on ollut mukana hankkeessa asiantuntijana kesästä 2015, jolloin yhdessä hankkeen avainhenkilöiden kanssa synnytettiin Uuden sairaalan ICT-visio sekä laadittiin kehitystä ohjaava… Read more »

Ajatuksiamme | Uutisia |

Salivirta jakoi tunnustuksia sote-onnistumisista

Salivirta&Partners juhlisti 10-vuotispäiviään juhlaillallisella Helsingissä 15.3.2017. Kutsuvierasjoukon läsnäollessa jaettiin seitsemän tunnustusta Salivirran asiantuntijoiden nimeämistä sote-onnistumisista ja uroteoista.

Arkkitehtuuri | Työmme |

Sosiaali- ja terveysministeriö

Salivirta on toteuttanut Sosiaali- ja terveysministeriölle (STM) useita kansalliseen sote-ict:n kehittämiseen liittyviä toimeksiantoja. Osana Kanta-palveluiden kehittämistä Salivirta on osallistunut mm. suun terveydenhuollon potilastiedon arkiston strategisen toimeenpanosuunnitelman ja Kanta-hankkeen riskianalyysin laatimiseen. Salivirta on tuottanut vuodesta 2016 alkaen STM:lle asiantuntijapalveluita, jolla tuetaan sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatiota, kokonaisarkkitehtuurityötä ja SOTE-uudistukseen valmistautumista. – Maritta Korhonen, tietohallintoneuvos, Sosiaali- ja terveysministeriö

Arkkitehtuuri | Työmme |

Kansaneläkelaitos

Salivirta on toiminut Kansaneläkelaitoksen pitkäaikaisena Kanta-palvelujen kehittäjäkumppanina vuodesta 2007. Salivirta on tuonut Kanta-palvelujen kehitykseen vahvan terveydenhuollon ICT-standardointi- ja tuotteistusosaamisensa. – Marina Lindgren, Yksikön johtaja, Kanta-palvelut, Kansaneläkelaitos

Ajatuksiamme | Arkkitehtuuri |

Kokeilukulttuuri standardoinnissa

Edellä kuvatulla syklillä on todistetusti saavutettu kansallisten palvelujen kehityksessä hyviä tuloksia, mutta nopeampaa lähtöä kaipaaviin uusiin integraatiotarpeisiin toiminta on vain liian hidasta. Uusissa rajapintatarpeissa sykli voi edetä seuraavasti

 

Ajatuksiamme | Teknologia ja toimitilat |

Näin tehdään tulevaisuuden sairaala

Jo pelkkä määritelmä sille, millainen on tulevaisuuden sairaala, on haaste itsessään. Ensialkuun kannattaa määrittää se, kuinka pitkälle tulevaisuuteen tiirataan.

 

Strateginen johtaminen | Työmme |

Lääkärikeskus Aava

Salivirta tuki Lääkärikeskus Aavaa sen strategiatyössä ja liiketoiminnan kehittämisessä erityisesti digitaalisten palveluiden mahdollisuuksien hyödyntämisessä. Yhteisen kehittämisen tavoitteena oli määritellä asiakkaan toiminnan uutta suuntaa, organisaation visiota ja strategiaa. Toimeksiannon puitteissa luotiin Aavalle uusi innovatiivinen malli sen asiakkailleen tarjoamien digitaalisten palveluiden kehittämistyön johtamiseen ja toteuttamiseen. Tällä uudella mallilla synnytettiin digipalvelustrategia ja sen kokeilevan ja ketterän kehittämisen mahdollistava… Read more »

Ajatuksiamme | Strateginen johtaminen |

Terveydenhuoltoala murroksessa – ketkä selviävät voittajina?

Monilla muilla toimialoilla uudet pelurit ovat tuoneet merkittävää disruptiota: muuttaneet koko pelikenttää, ansaintalogiikkaa, liiketoimintamalleja ja aiheuttaneet jopa lainsäädäntöhaasteita – ei uusilla teknologioilla, vaan uudenlaisella ajattelulla ja palvelutavalla. AirBnB, Netflix, Uber, Spotify, esimerkkejä eri aloilta on paljon. Sama tapahtuu vääjäämättä terveydenhuollossa.